Numer 01-2010

Prawo wyborcze

Damian Wąsik - Gwarancje prawne dla wyborców i wybrańców.
Istnieje uzasadniona obawa, że przepis art. 249 pkt 2 kk może być wykorzystywany do walki politycznej w celu eliminacji oponentów.

Zasada powszechności praw wyborczych przyjęta w polskim prawie wyborczym zakłada, by wszyscy obywatele, niezależnie od płci, rasy, języka, dochodów lub stanu posiadania, zawodu, stanu lub klasy, wykształcenia, wyznania czy przekonań politycznych, posiadali prawo do głosowania i sami mogli być wybierani.


Wymiar sprawiedliwości

Grzegorz Roch Bajorek - Uparta Temida.
Dlaczego polskie sądy w sprawach o naruszenie swobody ekspresji nie wzorują się na orzecznictwie ETPCz w Strasburgu? A także o negatywnej roli Trybunału Konstytucyjnego przy okazji tego zaniechania. Rozważań ciąg dalszy.

W opublikowanym w ?Juryście? prawie dwa lata temu artykule opisywałem na przykładach niepokojący stan rzeczy polegający na tym, że z powodu błędnych decyzji polskiego wymiaru sprawiedliwości Polska przegrywa seryjnie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu o naruszenie wolności słowa (swobody wypowiedzi, swobody ekspresji). Niestety sytuacja od tamtego czasu nie uległa poprawie. W 2009 roku Polska przegrała dwie kolejne prestiżowe sprawy z art. 10, Długołęcki przeciwko Polsce, oraz Kuliś i Różycki przeciwko Polsce.


Prawo karne

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk - Grzywna po nowelizacji kodeksu karnego.
Wprowadzona z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja kodeksu karnego obejmuje m.in. zmiany w zakresie wymiaru grzywny. Choć dotyka zagadnień problematycznych i spornych, to nie niesie ze sobą rewolucyjnych rozwiązań, które byłyby w stanie usunąć istniejące wątpliwości. Zmiany nie obejmują zasad wymiaru tej kary, które pozostają oparte na systemie stawek dziennych, wprowadzonym do polskiego prawa karnego przez przepisy kodeksu karnego z 1997 r.


Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Pomianowska - Uproszczenie i Przyspieszenie.
Z Krzysztofem Kwiatkowskim, ministrem sprawiedliwości, rozmawia Małgorzata Pomianowska


Prawo karne

Marcin Miga - Zamach i obrona konieczna.
Każdy ma prawo odeprzeć w obronie koniecznej bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro społeczne lub jednostki bez ponoszenia odpowiedzialności za skutki swego działania, pod warunkiem wszakże zastosowania obrony współmiernej do niebezpieczeństwa zamachu.

Kodeks karny z 1997 r. stanowi o prawie do obrony koniecznej przed bezpośrednim zamachem na jakiekolwiek dobro chronione prawem, traktując na równi ochronę dóbr jednostkowych i społecznych.


Prawo cywilne

Diana Piwowarczyk - Najem okazjonalny.
Czynności notarialne przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego. Analiza aktualnego stanu prawnego.

Sejm uchwalił 17 grudnia 2009 roku ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza nowy Rozdział 2a, w którym tworzy się instytucję ?najmu okazjonalnego?. Wnikliwego rozważenia wymaga ocena tworu prawnego, jakim jest ?najem okazjonalny?, ze szczególnym uwzględnieniem celów oraz skutków prawnych wprowadzonych zmian.

Grzegorz Jędrejek - Ile jest wart już niewspólny kąt.
W toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonków wiele trudności sprawia sądom ustalenie wartości lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Wynikają one m.in. z faktu, iż wkład mieszkaniowy nie jest równy wartości rynkowej mieszkania.Prawo administracyjne

Krzysztof Lewandowski - Ochrona danych osobowych.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany w skrócie GIODO, to organ do spraw danych osobowych o kompetencjach kontrolnych w zakresie respektowania prawa każdego do ochrony jego danych osobowych przez podmioty administrujące i przetwarzające takie dane.

Wzrost znaczenia informacji na przełomie wieków wraz z potrzebą dostosowania modelu jawności informacji i wszelkich danych do standardów demokratycznych zdeterminował rodzimego ustawodawcę do wdrożenia wielu jurydycznych rozwiązań, mających na celu zabezpieczenie interesów podmiotów będących zarówno źródłem tych danych, jak i jednostek je przetwarzających. W związku z istotą informacji we współczesnym świecie, szczególne znaczenie dla rozwoju demokracji i jej społeczności odgrywają dane wykazujące charakter osobowy, które dotyczą praktycznie każdego.


Prawo cywilne

Rafał Adamus - "Życie po życiu" spółki kapitałowej.
Zagadnienie ujawnienia majątku spółki kapitałowej po jej wykreśleniu z rejestru pozostaje poza zakresem bezpośredniej regulacji Kodeksu spółek handlowych i wzbudza wiele interesujących problemów zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się nierzadkie przypadki, w których po wykreśleniu spółki kapitałowej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okazuje się, iż ujawniane są składniki majątkowe przynależne tej spółce. Kazuistyka może być tu niezmiernie bogata. Na przykład umowa darowizny nieruchomości zawarta przez spółkę kapitałową z obdarowanym może okazać się nieważną; sąd może stwierdzić, iż bieg zasiedzenie nieruchomości nastąpił na rzecz spółki kapitałowej w okresie jej istnienia, która następnie została wykreślona z rejestru; kontrahent może dokonać zwrotu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej w oparciu o umowę o roboty budowlane, itp.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.