Numer 01-2012

Prawo spółdzielcze

Tomasz Dąbrowski - Przekształcenia prawno-organizacyjne spółdzielni - Łączenie.
Przekształcenie prawno-organizacyjne spółdzielni jest procesem ustawowym, a nie procesem statutowym. Zarówno łączenie jak i podział spółdzielni są procesami złożonymi. Zawarte w przepisach ustawy Prawo Spółdzielcze unormowanie ma pełny i kompleksowy zakres. Jednak niektóre przepisy budzą wątpliwości. Autor podejmuje próbę doprecyzowania ich interpretacji.


Prawo karne

Katarzyna Figiel - Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw..
Nowelizacja ustawy Kodeks karny wykonawczy, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. wprowadziła m. in. zmiany w zakresie fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności skodyfikowanego w art. 151 kkw. Autorka wskazuje te zmiany, które eliminują dotychczasowe spory interpretacyjne i które budzą wątpliwości.

Agata Dyjas-Kuczka - Warunkowe przedterminowe zwolnienie wobec osób długotrwale pozbawionych wolności.
Czy wobec osób skazanych na karę długotrwałego (15 lat, 25 lat, dożywotnio) pozbawienia wolności winna mieć zastosowanie instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia? Kwestia ta od dawna budzi kontrowersje.

Karol Pachnik - Czy postanowienie IPN o wszczęciu śledztwa w sprawie katastrofy Gibraltarskiej ma legitymację prawną?.
Instytut Pamięci Narodowej ? Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach wszczęła1 3 września 2008 roku, pod sygnaturą akt S 135/08/Zk, śledztwo w sprawie popularnie określanej mianem katastrofy Gibraltarskiej. Wątpliwości budzi, czy istotnie istniały niezbędne do wszczęcia tego postępowania podstawy prawne. Innymi słowy, wartym przeanalizowania jest problem legitymacji do wszczęcia tegoż postępowania w aspekcie prawnym.


Prawo cywilne

Dariusz P. Kała - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego - zagadnienia wybrane.
Określenie charakteru prawnego skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego okazuje się istotne dla określenia wymogów, jakie skarga ma spełniać jako pismo procesowe oraz dla przebiegu badania tego pisma na wstępnym etapie postępowania przed sądem państwowym. W doktrynie nie ma zgodności co do charakteru prawnego skargi.


Orzecznictwo ETS

Anna Maria Dzięgiel - W sprawie Gebhart.
ETS orzekł, że podmiot będący obywatelem Państwa Członkowskiego, prowadzący stale i ciągle w tym Państwie działalność zawodową, podczas której kontaktuje się z miejsca pracy z obywatelami tego kraju, podlega przepisom rozdziału o swobodzie działalności gospodarczej a nie rozdziału o świadczeniu usług.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prawo cywilne

Przemysław Adamus - Postępowanie klauzulowe z punktu widzenia wierzyciela art. 788 § 1 kpc.
Podmioty prawa pozostają w relacjach regulowanych normami prawa cywilnego, wśród których w szczególności są zobowiązania, czyli stosunki prawne mające charakter więzi prawnych łączących dłużnika z wierzycielem polegające na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (vide art. 353 § 1 kc)


Prawo pracy

Agnieszka Witaszek - Ochrona prywatności e-maili pracowników a konieczność zapewnienia compliance w spółce.
W chwili obecnej toczy się w Niemczech szeroka dyskusja odnośnie rozwiązań ustawodawczych, które umożliwią pogodzenie ze sobą dwóch w istocie sprzecznych interesów ? pracowników i pracodawcy ? w zakresie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności korzystania z Internetu w miejscu pracy.


Prawo międzynarodowe

Agnieszka Szpak - Tajne więzienia CIA w Polsce a zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski.
W 2005 r. ?Washington Post? jako pierwszy zarzucił istnienie tajnych więzień CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza) w Europie Wschodniej. Inne media i organizacja pozarządowa Human Rights Watch wskazały później Polskę jako jeden z krajów, na terytorium którego CIA prowadziła takie tajne więzienia.


Prawo karne

Radosław Krajewski - Prawnokarne aspekty zwyczajowego tytułowania osób nieposiadających stopnia i tytułu oraz niesprawujących funkcji.
Tytułowanie przez osoby trzecie - z powodów zwyczajowych, grzecznościowych - osób nie posiadających stopnia i tytułu oraz nie sprawujących już funkcji, mieści się w granicach prawnokarnej dopuszczalności, choć granice te są niekiedy przekraczane. Nie jest zaś dopuszczalne, aby osoby te same się tak tytułowały, gdyż takie zachowanie wyczerpywałoby znamiona art. 61 §1 kodeksu wykroczeń.


Prawo cywilne

Anna Maria Dzięgiel - Znamiona oryginalności utworu a ochrona twórczości.
Zdaniem Sądu Najwyższego ? domaganie się nowości nie stanowi warunku sine qua non twórczości będącego podstawą intelektualnej aktywności jednostki. Utworem może być zbiór eksploatujący informacje dostępne dla ogółu, przy założeniu, że ich selekcja, opracowanie oraz metoda prezentacji zachowuje swój oryginalny charakter.


Prawo spółdzielcze

Magdalena Szramka - Odpowiedzialność cywilna członków organów spółdzielni mieszkaniowej w ostatnich 90-ciu latach.
W myśl art. 58 prawa spółdzielczego, członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiadają za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni. Nie wprowadzono górnej granicy odpowiedzialności za powstałą szkodę. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę poniesioną przez spółdzielnię - zarówno majątkową jak i niemajątkową. Mogą one jednakże uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykażą, że nie ponoszą winy. Nowum stanowi wprowadzenie nowelą z 2005 roku zespołu norm karnych do ustawy prawo spółdzielcze.


Prawo karne

Łukasz Twarowski - Czy art. 156 § 5a kpk jest zgodny z Konstytucją?.
Kwestia dostępu stron do akt postępowania karnego jest kluczowym, niezwykle istotnym gwarantem prawa do obrony oskarżonego. O ile na etapie postępowania sądowego obowiązuje zasada jawności, o tyle regułą postępowania przygotowawczego jest tajność procedowania, zaś odstępstwa od tej zasady normuje art. 156 § 5a kpk. Po 2 latach jego obowiązywania warto zastanowić się nad jego praktycznym funkcjonowaniem, redakcją a także kwestią konstytucyjności odmowy dostępu do akt postępowania w trybie tegoż przepisu.

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.