Numer 01-2013

Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - O kognicji sądu w sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu.
Glosa do uchwały SN z 18.7.2012 r., III CZP 34/12, nie publ. W polskiej rzeczywistości dość rzadko dochodzi do stosowania przepisów o wykonawcy testamentu. Głosowana uchwała, której teza brzmi: "w sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu (art. 665 kpc) sąd bada istnienie testamentu i jego ważność ze względu na formę" jest bodajże drugim judykatem SN odnoszącym się wprost do tej instytucji. W doktrynie przed laty wyrażono nawet pogląd, że instytucje "wykonawcy testamentu" oraz "kuratora spadku" są w naszym porządku prawnym prawie martwe. W ostatnich latach sytuacja uległa jednak zmianie i wykonawcy testamentu pojawiają się coraz częściej (wynika to z tego, że spadki bywają coraz większe i wartościowsze, a co się z tym wiąże ? więcej jest też różnych dyspozycji, zapisów czy poleceń testamentowych).


Prawo karne

Maria Romanowska-Szafran - Racjonalne dowodzenie w procesie karnym ? rekonstruckcja paradygmatu.
Procedura narzuca określone zachowanie podmiotowi orzekającemu, stronom i uczestnikom postępowania. Obejmuje ona zarówno zachowania podczas procesu, jak i sposób przedstawiania wniosków dowodowych. Czy jednak organ orzekający, mający prawo swobodnej oceny dowodów, kierując się zasadami określonymi ustawą, wyda rozstrzygnięcie zgodne z prawdą, swoimi przekonaniami i obowiązującymi przepisami? Różne okoliczności pozwalają na zaryzykowanie tezy, że w określonych przypadkach jedynie ustalenia alternatywne są odpowiedzią na procesowe pytanie o prawdę materialną w określonej rzeczywistości popełnienia czynu.


Prawo administracyjne

Andrzej Paduch - Postępowanie w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika RTV (cz. 1).
Problematyka opłaty abonamentowej - rozumianej jako przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne, służące realizacji konstytucyjnych zadań Państwa, mające zapewnić stabilne i przewidywalne finansowanie misji publicznej przez publiczne Polskie Radio i publiczną Telewizję Polską - stanowi jedną z częściej komentowanych przez opinię publiczną kwestii z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego. W debacie publicznej zwraca się uwagę przede wszystkim na jej zasadność w ogóle, jak również na sposób jej poboru, wysokość oraz zakres podmiotów od niej zwolnionych. Niezależnie jednak od tych kwestii, godne uwagi wydaje się przedstawienie proceduralnego aspektu wymiaru i poboru abonamentu.

Krzysztof Lewandowski - Sadowa kontrola ustrojowych podstaw działalności jednostek pomocniczych gminy.
Gminy oraz miasta na prawach powiatu, jako jedyne samorządowe osoby prawne zdecentralizowanego trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego kraju, uprawnione są do powoływania, w ramach swojej struktury organizacyjnej, jednostek pomocniczych. Ich jednostki pomocnicze tworzą uzupełniającą konstrukcję zasadniczego terytorialnego podziału kraju i co do zasady powoływane są w sposób fakultatywny przez właściwe terytorialnie rady gmin (miast) w szczególnym trybie.


Prawo pracy

Marcin Jachimowicz - Choroby zawodowe.
Choroby zawodowe, będące pojęciem prawnym, są schorzeniami, które pozostają w związku przyczynowym z pracą, są ściśle związane z uczestnictwem w procesie pracy. Stanowią następstwo niekorzystnych dla życia i zdrowia warunków, w jakich pracownik świadczy pracę.


Teoria prawa

Agnieszka Maria Kania - Dyskrecjonalność władzy jurysdykcyjnej na tle ideologii decyzji sądowej.
W teoretycznoprawnym dyskursie, poświęconym zagadnieniu dyskrecjonalności władzy jurysdykcyjnej, zwrócono uwagę nie tylko na szerokie spectrum pojęciowe komentowanego terminu, lecz także na cechę tzw. "względności" sędziowskiej swobody orzeczniczej. Podniesiono w nim, że niezbędność wprowadzenia stosownych ograniczeń, posiada - przede wszystkim - istotne znaczenie z perspektywy ochrony praw i wolności obywateli.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.