Numer 01-2014

Prawo administracyjne

Małgorzata Pomianowska - Ochrona danych osobowych a prywatność.
Z dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozmawia Małgorzata Pomianowska

Bartłomiej Opaliński - Przetwarzanie danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną Orzecznictwo sądów administracyjnych.
Czy Straż Miejska ma prawo uzyskiwania danych osobowych abonentów telefonów komórkowych, w związku z prowadzonymi przeciwko nim postępowaniami w sprawach o popełnione wykroczenia? Problem ten nie znajduje jednolitego rozwiązania tak w doktrynie jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Maja Sujkowska - Wymagania stawiane wykonawcom - nowelizacja prawa zamówień publicznych cz. 2.
Czy nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lutego 2013 r. a w konsekwencji także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wpisuje się dotychczasowy trend zmian przepisów ułatwiający przedsiębiorcom uczestnictwo w procesie zamówień publicznych? Okazuje się, że obecna regulacja, oprócz ewidentnie korzystnych zmian, z praktycznego punktu widzenia powoduje również potencjalne zagrożenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.


Prawo cywilne

Sławomir Szejna - Odbiór obiektu w umowie o roboty budowlane Postulaty de lege lata i de lege ferenda.
Obowiązek inwestora odbioru obiektu rodzi w praktyce budowlanej szczególne problemy. W obliczu trudności związanych z funkcjonowaniem gospodarki, a w szczególności utraty płynności finansowej, wielu przedsiębiorców uchyla się od odbioru obiektów w celu odroczenia terminów płatności wynagrodzenia wynikającego z tytułu umowy o roboty budowlane1. Powyższe zaniechania inwestorów prowadzą do zwiększania się liczby upadłości przedsiębiorców budowlanych.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.