Numer 02-2010

Prawo międzynarodowe

Ewa 5zuber-Bednarz - Wybrane aspekty zasiedzenia.
Uzasadnieniem dla respektowania instytucji zasiedzenia jest przekonanie - wykształcone w doktrynie prawnomiędzynarodowej - że własność i suwerenność państw nie powinna podlegać niepewności.

W prawie międzynarodowym instytucja zasiedzenia wzbudza liczne kontrowersje w kwestii zasadności swego istnienia. Stąd zidentyfikowania wymaga problem istnienia, bądź nieistnienia na gruncie prawnomiędzynarodowym instytucji zasiedzenia. Powszechnie zasiedzenie uznawane jest za instytucję prawa międzynarodowego zmierzającą do uzyskania tytułu prawnego do terytorium. Usucapia stanowiło juź przedmiot zainteresowania starożytnych myślicieli, gdyż dla nich terytorium miało szczególne znaczenie, co zresztą pozostało w świadomości podmiotów prawa międzynarodowego do dziś.


Prawo wyborcze

Damian Wąsik - Ochrona dóbr osobistych w wyborach samorządowych.
Zapewnienie ochrony prawnej kandydatom i komitetom wyborczym jest jednym z najistotniejszych zagadnień prawa wyborczego.

Wprowadzenie przez ustawodawcę do obrotu prawnego szczególnego sądowego trybu kontroli i instrumentów egzekwowania jej rozstrzygnięć uznać należy za wykazanie dbałości o respektowanie zasady uczciwości przebiegu kampanii wyborczej.


Wywiad

Małgorzata Pomianowska - Niezależna Prokuratura to niezależni prokuratorzy.
Z Andrzejem Seremetą, Prokuratorem Generalnym rozmawia Małgorzata Pomianowska


Prawo karne

Agnieszka Baj - Zakaz dowodowy dotyczący duchownego w procesie karnym.
Zakaz przesłuchiwania duchownego w charakterze świadka został wyrażony wart. 178 pkt 2 kpk i ograniczono jego zakres przedmiotowy do faktów, o których duchowny dowiedział się podczas spowiedzi. Tajemnica spowiedzi pozostaje głównie w sferze zainteresowania prawa kanonicznego, niemniej jednak również proces karny i cywilny ujmują ją w aspekcie odnoszącym się do zakazów dowodowych.

Zasadniczym celem każdego procesu karnego jest rozstrzygnięcie o jego przedmiocie, a więc o odpowiedzialności oskarżonego. Podstawę takiego rozstrzygnięcia powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne, zgodnie z zasadą prawdy materialnej. Prawda nie może być jednak ustalana "za wszelką cenę". Jej poznaniu musi towarzyszyć przestrzeganie przez organy ścigania zasad praworządności, demokratyzmu, wymagających ochrony praw i uczuć jednostki w procesie karnym. Na straży, tak praw jak i wartości stoją zakazy dowodowe.

Marek Derlatka - Utrwalanie i rozpowszechnianie pornografii.
Od 8 czerwca 2010r. - pod groźbą kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - zabronione jest utrwalanie wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej, jeżeli sprawca w tym celu używa wobec tej osoby przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Zakazem z art. 191a § 1 kk objęte jest również rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody.

Zgodnie z § 2 art.191a kk ściganie sprawcy tego występku odbywa się na wniosek pokrzywdzonego (Dz. U.z 2009 r., Nr 206, poz. 1589). Art. 191a dodano do rozdziału XXIII kodeksu karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wolności, choć swoją treścią nawiązuje on do rozdziału XXV obejmującego przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zatem umiejscowienie tego przepisu w strukturze kodeksu karnego nie uwzględnia powiązania nowych typów czynów zabronionych chociażby z przestępstwami związanymi z pornografią.

Paweł Łabuz - Współczesna prostytucja.
Po handlu bronią i narkotykami prostytucja w każdej formie (prostytucja kobiet, dzieci i mężczyzn) jest trzecią "dziedziną" handlu najbardziej rozpowszechnioną i dochodową. Dziś stała się globalnym fenomenem masowym na całym świecie. Zyski z tego "przemysłu" jako najbardziej dochodowe, są ogromne. Z tego względu przestępcze podziemie dąży do jej kontrolowania.

Najstarszy zawód świata - w tym określeniu kryje się przeświadczenie, że prostytucja zawsze istniała i była niezbędna. Termin prostytucja pochodzi od łacińskiego słowa "prostitutio" oznaczającego nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku. Choć zdaniem niektórych autorów termin ten wywodzić się może również od łacińskiego "prostare", który oznacza stać przed czymś, wystawiać, ofiarować na sprzedaż.


Prawo administracyjne

Karolina Masierek - Pozwolenie na posiadanie broni.
Aby otrzymać pozwolenie na posiadanie broni palnej należy wykazać obiektywne a nie subiektywne okoliczności dotyczące zagrożenia osobistego. Nie każdy je otrzyma. Kto i na jaki rodzaj broni może dziś i mógł kiedyś otrzymać pozwolenie, o tym poniżej.

Zagadnienie dotyczące posiadania broni palnej stanowiło przedmiot regulacji prawnych już w okresie zaborów. Bez wątpienia, istniejące wówczas przepisy rzutowały na późniejsze rozwiązania prawne poświęcone omawianej problematyce.


Prawo cywilne

Małgorzata Paszkowska - Prawa pacjenta w nowej ustawie.
Prawa pacjenta stanowią szczególną kategorię praw człowieka i należą do standardów prawnych wykonywania zawodu lekarza. Zobowiązanymi z tego tytułu są także pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni itp. Łamanie tych praw skutkuje odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, nie tylko zawodową, ale także cywilną i karną.

Prawa pacjenta w Polsce jeszcze do niedawna uregulowane były w sposób fragmentaryczny. Jednakże 21 maja 2009 weszła w życie nowa ustawa regulująca kompleksowo tę problematykę, tj. ustawa (z 6 listopada 2008r.) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawa pacjenta należy uznać bezspornie za rodzaj praw człowieka. Są one szczególnym rodzajem tych praw, gdyż przysługują w swoistej sytuacji życiowej.

Michał Niedośpiał - Wzajemne roszczenia rozliczeniowe.
Współwłaściciel dochodząc swych roszczeń z tytułu wzajemnych rozliczeń w związku z posiadaniem, korzystaniem i poczynionymi nakładami musi wybrać określoną podstawę prawną (np. art. 206, 207 kc) z wszelkimi płynącymi stąd skutkami prawnymi.

Do wzajemnych roszczeń pomiędzy współspadkobiercami i współzapisobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów stosuje się przepisy o współwłasności (głównie art. 206 i 207 kc w zw. z art. 1035, 977 kc, 46 krop, art. 686, 618, 688, 567 § 3 kpc). Podstawą prawną do wzajemnych rozliczeń między współspadkobiercami (współwłaścicielami) są art. 206 i 207 kc. Jest to pogląd ustalony w orzecznictwie SN i w zasadzie w doktrynie. Odosobnione poglądy prawne w doktrynie przyjmują, że wymienione przepisy (art. 206 i 207 kc) nie są podstawą prawną do dochodzenia wzajemnych roszczeń z wymienionych tytułów.


Prawo handlowe

Rafał Adamus - Wpłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
Obowiązujący stan prawny w zakresie obowiązków dla dokonywania wpłat z zysku po ogłoszeniu upadłości uprzywilejowuje Skarb Państwa z tytułu relacji właścicielskich z upadłym. Wypacza on ideę postępowania upadłościowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (cyt. dalej jako "uwz") spółki te, a także spółki, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa (art. 1 i 2 ust. 1 UWZ). Przy czym ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od tego ciężaru niektóre spółki. Katalog zwolnień nie obejmuje jednak spółek w upadłości likwidacyjnej.


Prawo karne

Danuta Sosnowska - Uporczywe uchylanie się od alimentacji.
Uporczywe uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego to długotrwałe zaniechanie łożenia na utrzymanie osób uprawnionych do alimentów z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego.

W doktrynie prawa karnego wypracowano dwa odmienne kierunki wykładni znamienia, tj. "obiektywistyczny" i "obiektywno-subiektywny". Kierunek "obiektywistyczny" akcentuje tylko stronę przedmiotową przestępstwa, tzn. wielokrotność zachowania się sprawcy, dłużej trwające zaniechanie wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.