Numer 02-2012

Prawo karne

Łukasz Twarowski - Czy art. 156 5a kpk jest zgodny z Konstytucją?.
Kwestia dostępu stron do akt postępowania karnego jest kluczowym, niezwykle istotnym gwarantem prawa do obrony oskarżonego. O ile na etapie postępowania sądowego obowiązuje zasada jawności, o tyle regułą postępowania przygotowawczego jest tajność procedowania, zaś odstępstwa od tej zasady normuje art. 156 5a kpk. Po 2 latach jego obowiązywania warto zastanowić się nad jego praktycznym funkcjonowaniem, redakcją, a także kwestią konstytucyjności odmowy dostępu do akt postępowania w trybie tegoż przepisu.

Dariusz Jagiełło - IMPLIKACJE PRAKTYCZNE PRZYJĘCIA KONSTRUKCJI CZYNU WSPÓŁUKARANEGO UPRZEDNIEGO.
W doktrynie prawa karnego materialnego nie znajdziemy jednolitych poglądów odnoszących się bezpośrednio do definiowania czynów współukaranych, jak też do ich klasyfikacji. Rozstrzygnięcia wymaga zatem, kiedy można mówić, że przestępstwo zostanie uznane za współukarane uprzednio.


Postępowanie sądowe

Tomasz Licak - Komunikacja niewerbalna na sali sądowej.
Komunikacja niewerbalna jest cały czas obecna na sali sądowej. Gesty i wyrazy twarzy są cały czas wysyłane i obserwowane przez każdą, znajdującą się tu osobę. Ponieważ ludzie mają większą kontrolę nad zachowaniami werbalnymi niż nad komunikacją niewerbalną, dlatego sygnały niewerbalne mogą być zdecydowanie bardziej prawdziwe niż wypowiadane słowa. Badania prowadzone w USA wykazały, że sygnały niewerbalne mają ogromny wpływ na ocenę każdego z uczestników postępowania sądowego, a w efekcie także na wydawany wyrok.


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Zwykła forma pisemna oświadczenia woli a forma elektroniczna z art. 78 2 kc.
Pojęcie formy elektronicznej weszło do obrotu prawnego, w tym ? co oczywista ? również cywilnoprawnego, wraz z postępującym ciągle postępem i rozwojem nowoczesnych technologii w zakresie porozumiewania się na odległość. Obowiązujące przepisy ustaw, zwłaszcza art. 78 kodeksu cywilnego budzą kontrowersje doktryny. Spory dotyczą głównie tego, czy i na ile forma elektroniczna dokumentu jest równoważna formie pisemnej.


Prawo gospodarcze

Kamila Lichoń - Odrzucenie stanowiska traktującego spółkę cichą jako wewnętrzną spółkę cywilną.
Zarówno spółka cywilna jak i spółka cicha, pomimo swojego nazewnictwa, nie zostały uwzględnione w obecnej regulacji Kodeksu spółek handlowych. Pomimo tego byt prawny spółki cywilnej nie jest poddawany wątpliwościom. Natomiast brak regulacji spółki cichej wzbudza znaczne kontrowersje co do sposobu jej postrzegania w obrocie gospodarczym.


Prawo spółdzielcze

Tomasz Dąbrowski - Przekształcenia prawno-organizacyjne spółdzielni - Podział (cz. 2).
Przekształcenie prawno-organizacyjne spółdzielni jest procesem ustawowym, a nie procesem statutowym. Zarówno łączenie jak i podział spółdzielni są procesami złożonymi. Zawarte w przepisach ustawy Prawo Spółdzielcze unormowanie ma pełny i kompleksowy zakres. Jednak niektóre przepisy budzą wątpliwości. Autor podejmuje próbę doprecyzowania ich interpretacji.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.