Numer 02-2013

Wymiar sprawiedliwości

Agnieszka Kania - Rola postaw oceniających sędziego w procesie orzekania.
Posiadana wiedza, doświadczenie życiowe oraz zawodowe sędziego nie pozostają bez wpływu na finalny kształt dokonanego rozstrzygnięcia. Podobnie jak niemożliwe jest odizolowanie się od własnych poglądów, tak samo nierealna jest alienacja sędziego wobec opinii innych osób, pochodzących zwłaszcza z otoczenia zawodowego.


Prawo karne

Łukasz Pasternak - Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce (cz. 1).
Problematyka odpowiedzialności prawnej za zmowy przetargowe stanowi fragment bardziej ogólnego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność w ogólności. Może ona przybierać formę odpowiedzialności prawnoadministracyjnej (art. 6 pkt 1 UOKK), prawnokarną (art. 305 kk), a także cywilnoprawną (m. in. odszkodowawczą).

Rafał Guzik - Najnowsze propozycje nowelizacji art. 119, 256 i 257 kk.
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 19 lipca 2011 r. uznał fragment przepisu art. 256 par 2 kk za niekonstytucyjny (a konkretnie znamienia "nośnik symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej"). Od tego czasu nie ustają debaty nad ostatecznym kształtem, czy też w ogóle sensem istnienia przepisów art. 119 kk, 256 kk, jak i art. 257 kk.

Marek Derlatka - Przestępczość jako skutek wadliwej socjalizacji w rodzinie.
Badanie przyczyn przestępczości zawsze będzie obarczone pewnym błędem. Jednak nie można pozwolić sobie na rezygnację z ich ustalania, z uwagi na znaczenie znajomości przyczyn działalności przestępczej dla prewencji i profilaktyki. Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy wadliwą socjalizacją a przestępczością jest zadaniem trudnym, ponieważ etiologia przestępstw jest bardzo złożona. Zjawiska przestępcze są wynikiem oddziaływania olbrzymiej mnogości alternatywnie zbieżnych determinant, których natura i kombinacje różnić mogą wyraźnie jedną jednostkę od drugiej. Jedną z nich jest nieudana, niepełna socjalizacja, która sprzyja popełnianiu czynów zabronionych, jeżeli nie stanowi głównego czynnika kryminogennego.


Prawo administracyjne

Andrzej Paduch - Postępowanie w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika RTV (cz. 2).
Zgodnie z art. 7 ust. 6 Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w razie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, właściwy organ wydaje decyzję, w której po pierwsze, nakazuje rejestrację odbiornika, a po drugie ? ustala opłatę za jego używanie. W przypadku takim pobiera się opłatę stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 ust. 3 u. o. a.).


Prawo finansowe

Zbigniew Korba, Remigiusz Stanek, Ewa Winiarska - Regulacja EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ograniczy ryzyko kolejnego kryzysu opcyjnego.
Unijne rozporządzenie regulujące obrót instrumentami pochodnymi (EMIR) weszło w życie w sierpniu tego roku, ale dla podmiotów obecnych na tym rynku w roku przyszłym, gdy zaczną obowiązywać przepisy wykonawcze do regulacji EMIR tzw. Regulacyjne Standardy Techniczne. Głównym zadaniem EMIR jest ograniczenie ryzyka na rynku transakcji pochodnych i dostarczenie nadzorcom informacji, które nie pozwolą dopuścić do kolejnego kryzysu finansowego.


Prawo międzynarodowe

Adrian Patyk - Konkordat między Stolica Apostolska i Rzeczypospolita Polska.
Wśród umów dwustronnych zawieranych pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego, dotyczących ochrony wolności sumienia i religii na pierwszym miejscu należy wymienić konkordat. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, został podpisany 28 lipca 1993 roku i ratyfikowany 23 lutego 1998 roku (Dz. U. 1998, nr 51, poz. 318)


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.