Numer 02-2014

Prawo administracyjne

Sławomir Szejna - Zgoda usługobiorcy na przesyłanie informacji handlowej w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Instytucja zgody usługobiorcy na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 pkt 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie likwiduje pojawiających się w praktyce gospodarczej problemów związanych ze stosowaniem przedmiotowych regulacji prawnych.


Prawo autorskie

- Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich.
Tematem IV spotkania Forum Prawa Autorskiego zorganizowanego w grudniu 2013 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego były przepisy karne ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Według Ministerstwa, konieczna jest weryfikacja obecnego stanu prawnego, ocena, w jakim stopniu realizuje on cele polityki publicznej dotyczącej egzekwowania prawa autorskiego. Zdaniem resortu, konieczna jest publiczna debata na ten temat.


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - Odpowiedzialność zastępcza.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 25. 04. 2012 r., II Aka 101/12, Lex nr 1163706


Popularyzacja prawa

Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski - O prawie i mitach.
Jeszcze do niedawna sam termin "popularyzacja prawa" wśród prawników wywoływał mieszane uczucia. Sędziowie mówili wręcz, że nie wypada tego czynić. Czasy i poglądy się zmieniają?. Świadczy o tym dyskusja w PAN zorganizowana przez Wolters Kluwer oraz samorząd doktorantów INP PAN wokół bardzo interesującej książki "O prawie i Mitach" autorstwa Prof. Ewy Łętowskiej i Krzysztofa Pawłowskiego.


Prawo administracyjne

Mariusz Paradowski - Instytucja starosty w zwyczaju akademickim.
Instytucja starosty w zwyczaju akademickim pozostaje nie tylko pozostaje instytucją społeczną, ale też instytucją prawną, która posiada istotne znaczenie dla prawa administracyjnego, gdyż wypełnia strukturę zakładów administracyjnych, jakimi są uczelnie wyższe. Można wszak dostrzec, że akty prawa wewnętrznego uczelni wyższych, czyli zakładów administracyjnych lub akty prawa wewnętrznego samorządu studentów działających w obszarze tych zakładów, proponują nauce prawa administracyjnego kilka ustaleń rozumienia znaczenia pojęcia starosty.

Kontrola NIK - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.
Od dnia 1 stycznia 2012 r., w związku z nowelizacją ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, akty normatywne i inne akty prawne ogłaszane być powinny wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, a dla każdego dziennika urzędowego należy prowadzić odrębną stronę internetową. W 2013 r. NIK ogłosiła wyniki kontroli wykonywania przez właściwe organy zadań zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych określonych w znowelizowanej ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.