Numer 03-2010

Wywiad

Małgorzata Pomianowska - Trzecia władza.
Ze Stanisławem Dąbrowskim, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego rozmawia Małgorzata Pomianowska


Prawo karne

Agata Kowalczuk - Postępowanie mediacyjne w sprawach przemocy domowej.
Ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. instytucja mediacji umieszczona została w części ogólnej Kodeksu postępowania karnego w art. 23a. Zmiany jakie wprowadziła, dotyczą umożliwienia stosowania przedmiotowej instytucji na każdym etapie postępowania sądowego oraz niezaliczania długości jej trwania do czasu prowadzenia śledztwa, bądź dochodzenia.

Kodeks Etyki Mediatora mimo iż nie jest żródłem prawa, jako efekt pracy praktyków z Polskiego Centrum Mediacji, stanowi ważne żródło wiedzy na temat postępowania mediacyjnego oraz zasad jakie nim rządzą. Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby, jaką jest mediator. Celem mediacji jest dojście do ugody, satysfakcjonującej obie strony.

Anna Dzięgiel - Prawo do korzystania z kasacji.
Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Antonicelli przeciwko Polsce miało miejsce uchybienie art. 6. Konwencji. Sąd apelacyjny nie poinformował bowiem skarżącego, iż termin do wniesienia kasacji - w sytuacji, gdy odmówił jej sporządzenia adwokat ustanowiony z urzędu - jest liczony od początku, czyli od chwili powzięcia przez skazanego informacji o takiej decyzji.

Kasację w polskiej procedurze karnej reguluje art. 518 - 539 (kpk). Stanowi ona nadzwyczajny środek odwoławczy od prawomocnego orzeczenia sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Jest rozpoznawana przez Sąd Najwyższy.

Marcin Jachimowicz - Odpowiedzialność karna za niezgloszenie do ZUS.
Kodeks karny w art. 219 sankcjonuje grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 naruszenia prawa o ubezpieczeniach społecznych polegające na nie zgłoszeniu, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłoszeniu nieprawdziwych danych, które mają wpływ na prawo do świadczeń ubezpieczeniowych albo ich wysokość.

Ta regulacja prawna, pomyślana jako rozwiązanie mające polepszyć sytuację pracowników i przez sankcję karną wpłynąć na pracodawcę, na którym w głównej mierze spoczywa z mocy przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych obowiązek realizacji określonych w art. 219 kk zachowań, jest w dużej mierze zbieżna w swoim zakresie z regulacją art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej jako ustawa), który to przepis sankcjonuje grzywną do 5.000 złotych zachowanie płatnika składek, bądż też osoby zobowiązanej do działania w jego imieniu, a polegające na nie zgłaszaniu wymaganych wskazaną ustawą danych lub zgłaszaniu nieprawdziwych danych albo udzielaniu w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowie ich udzielenia.


Prawo cywilne

Paweł Cieciura - Skutki naruszenia terminu odpowiedzi na apelację.
Przepis art. 372 kpc, choć na pierwszy rzut oka wydaje się jasny i czytelny, od lat jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji przedstawicieli doktryny procesu cywilnego. Określa on, że w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

Odpowiedź na apelację jest pismem procesowym pochodzącym od przeciwnika strony skarżącej, zawierającym polemikę z zarzutami apelacji. Choć sporządzenie odpowiedzi na apelację nie jest obligatoryjne, to jednak dla strony, której zależy na utrzymaniu wyroku - zaniechanie jej wniesienia jest ryzykowne, bo pozostawienie zarzutów skarżącego bez żadnego komentarza może przyczynić się do ich uwzględnienia i w konsekwencji wzruszenia rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji.


Prawo administracyjne

Jarosław Wawrowski - Dualizm czy pluralizm grzywien za niestawiennictwo.
Jednym z kluczowych uprawnień organów administracji publicznej przewidzianych w rozdziale 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), są uprawnienia związane z wzywaniem osób do udziału w podejmowanych czynnościach i do złoźenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Mają one na celu usprawnienie postępowania administracyjnego, dzięki uzyskaniu dowodów mających istotne znaczenie dla załatwianej sprawy. Zdarza się, że niektóre osoby lekceważą wezwania organów administracji publicznej i nie stawiają się na ich wezwania. W takiej sytuacji koniecznym staje się stosowanie odpowiednich środków przymusu przewidzianych w art. 88 kpa.

Jerzy Krotoski - Skutki uchylenia pozwolenia na budowę.
Uzyskanie ostatecznych decyzji związanych z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, nie zawsze oznacza dla inwestora pozytywne zakończenie procesu budowlanego.

Zrealizowanie inwestycji budowlanej wymaga przeprowadzenia przez inwestora wielu czynności administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i faktycznych składających się na tzw. proces budowlany. Rozpoczynając od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz innych rozstrzygnięć i uprawnień zależnie od potrzeb. W ich efekcie inwestor może wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.


Prawo pracy

Julia Semena - Mobbing (pojęcie, przyczyny, przebieg, skutki).
Warunki gospodarki rynkowej powodują, że pracownicy realizują zadania pod niezwykłą presją. Ponadto pracodawcy, w sytuacji wysokiego bezrobocia, często stosują strategię zarządzania ludźmi określaną mianem motywacji przez zastraszanie.

Istotą mobbingu jest długotrwała przemoc psychiczna stosowana w miejscu pracy, chociaż mobbing może być też połączony z przemocą fizyczną. Wystąpienie tego zjawiska wywołuje skutki o charakterze indywidualnym, organizacyjnym oraz społecznym.


Prawo handlowe

Maciej Kiełtyka - Wykorzystanie obligacji na inne cele.
Przeznaczenie przez spółkę kapitałową prowadzącą działalność inwestycyjną środków pochodzących z emisji obligacji ogólnych na inne cele, niż określone w warunkach emisji podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności... (art. 41 ustawy o obligacjach).

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (art. 4 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach). Spółki kapitałowe (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz zaopatrzone w osobowość prawną, mają zdolność emisyjną, tj. zdolność do czynności prawnych, które prowadzą do zaciągnięcia we własnym imieniu szczególnego rodzaju zobowiązań majątkowych, inkorporowanych w emitowanych przez nie obligacjach.


Prawo międzynarodowe

Małgorzata Polkowska - Prace (ICAO) nad modernizacją konwencji.
Istnieje szansa, aby konwencja pekińska i protokół pekiński z 201O r. okazały się trwałym sukcesem. Jest też nadzieja, że nowe konwencje karne spotkają się z szerokim przyjęciem międzynarodowym w postaci jak największej liczby państw ratyfikujących te konwencje.

W ostatnich kilku latach Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO znacznie uaktywniła swoją działalność prawotwórczą. Na przełomie kwietnia i maja 2008 r. zwołano sesję Komitetu Prawnego ICAO w celu przygotowania konferencji dyplomatycznej na 2009 r. na temat modernizacji konwencji rzymskiej z 1952 r. dotyczącej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za szkody powstałe na powierzchni ziemi.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.