Numer 03-2012

Prawo cywilne, Prawo gospodarcze

Rafał Adamus - Bezskuteczność czynności w kodeksie cywilnym i w prawie upadłościowym.
W materialnym prawie upadłościowym i naprawczym występuje szereg instytucji prawa cywilnego, które ulegają licznym modyfikacjom względem zasad ogólnych, z uwagi na cele procedur upadłościowych (art. 2 p. u.n.). Do takich instytucji należy zaliczyć m. in. konstrukcję bezskuteczności czynności upadłego. Bezskuteczność czynności upadłego należy do skutków ogłoszenia upadłości bez względu na rodzaj upadłości. Konstrukcja ta nie jest powiązana ze wszczęciem postępowania naprawczego. Pomimo wspólnego wydawałoby się rodowodu, pomiędzy konstrukcją bezskuteczności czynności dłużnika uregulowaną w art. 527 i n. kc a konstrukcją bezskuteczności czynności upadłego uregulowaną w art. 127 i n. p. u.n., a także innych przepisach prawa upadłościowego, zachodzi szereg istotnych różnic. Wspomniane różnice można zaobserwować na kliku płaszczyznach. Po pierwsze, istotna odmienność występuje w odniesieniu do konstrukcji przesłanek bezskuteczności czynności dłużnika i upadłego.


Prawo cywilne

Kinga Lalowicz - "Umowa deweloperska" w świetle nowych uregulowań prawnych.
Wzmożone zainteresowanie obrotem nieruchomościami spowodowało, że trudno zdefiniować umowę deweloperską. Kontrakty te są konstruowane w rozmaity sposób, a ich podpisanie często obarczone jest sporym ryzykiem ze strony nabywców. Jednak wejście w życie ustawy deweloperskiej poprawi sytuację prawną nabywców, gdyż będą oni należycie chronieni. Warto jednak zauważyć, że koszty tej ochrony spoczywać będą na deweloperach. "Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego" z 16.9.2011 r. (Dz. U. Nr 232 poz. 1377) wejdzie w życie 29.4.2012 r. Dotychczas podejmowano próby działań legislacyjnych w omawianym zakresie, jednak bez efektów, podczas gdy na taką konieczność zwracali uwagę: Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał Konstytucyjny.


Prawo karne

Agnieszka Kilińska-Pękacz - Rozszerzenie ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym na inne osoby.
Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. wskazuje krąg osób, które podlegają szczególnej ochronie prawnej z racji tego, że są one funkcjonariuszami publicznymi. Ustawą z 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz ustawy o Policji znacznie rozszerzono zakres podmiotowy ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z tą nowelizacją taką ochroną jest objęta osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny.


Postępowanie karne

Tomasz Licak - Komunikacja niewerbalna między członkami gangów.
Tak jak w przypadku komunikacji interpersonalnej celem porozumiewania się jest utrzymywanie więzi z pozostałymi członkami społeczności bez ingerencji w ich przestrzeń osobistą, tak w przypadku gangów istotą komunikowania się jest stopienie się tożsamością z grupą. Gangi, tworząc swoją strukturę, bazują na komunikacji niewerbalnej takiej jak: gesty, kolor ubrania, kształt czapki, marka butów sportowych, gwizdy, sposób krzyżowania ramion, kolczyki itp. Skuteczne zwalczanie gangów możliwe jest dzięki znajomości stosowanej przez ich członków komunikacji, a także dzięki technice kryminalnej, polegającej na zastosowaniu tzw "teorii przedsiębiorstwa".


Prawo spółdzielcze

Magdalena Szramka - Kształtowanie się odpowiedzialności cywilnej członków organów spółdzielni mieszkaniowej.
W myśl art. 58 prawa spółdzielczego, członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiadają wobec spółdzielni za szkodę, zarówno majątkową jak i niemajątkową, wyrządzoną swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni. Nie wprowadzono górnej granicy odpowiedzialności za powstałą szkodę. Mogą oni jednakże uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykażą, że nie ponoszą winy. Nowum stanowi wprowadzenie nowelą z 2005 roku zespołu norm karnych do ustawy prawo spółdzielcze.


Teoria prawa

Ewelina Jakubowska - Rekonstrukcja paradygmatu sądownictwa konstytucyjnego (cz. 1).
Mimo kontrowersji wokół definicji samego pojęcia paradygmatu, a nawet negowaniu go jako teorii, jego tradycje w odniesieniu do sądownictwa konstytucyjnego sięgają pozytywizmu, a jego korzenie można odnaleźć dużo wcześniej. Koncepcja kontroli konstytucyjności prawa, stanowi doskonałe uzasadnienie konieczności funkcjonowania sądów konstytucyjnych, nie wzbudzając wątpliwości czy podejrzeń ze strony społeczeństwa. Czy faktycznie ? zgodnie z założeniami Sieysa i Kelsena ? sądy konstytucyjne, mające wzmacniać demokrację, stają się w pełni obiektywne, wolne od polityki?


Prawo międzynarodowe

Małgorzata Paszkowska - Organy i instytucje ochrony prawnej unii europejskiej (cz. 1).
System ochrony prawnej Unii Europejskiej tworzą przede wszystkim jej wyspecjalizowane w przedmiotowym zakresie organy ustanowione prawem pierwotnym a także przewidziane prawem instytucje (instrumenty prawne). Można wyodrębnić ochronę prawną typu sądowego i pozasądowego. Podstawowym organem unijnego systemu ochrony prawnej jest Trybunał Sprawiedliwości, natomiast instytucjami: prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich UE oraz petycji do Parlamentu Europejskiego. Trybunał jest organem ochrony prawnej typu sądowego, natomiast wskazane instytucje ? typu pozasądowego. Trybunał Sprawiedliwości obejmuje obecnie Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przybliżenie najważniejszych organów i instytucji tworzących system ochrony prawnej Unii Europejskiej po wejściu w życie 1 grudnia 2009 Traktatu z Lizbony.


Europejski Trybunał Praw Człowieka

Anna Maria Dzięgiel - Prawo do życia w izbie wytrzeźwień.
ETPCz 24 marca 2009 roku orzekł, że w sprawie pana Mojsiejewa doszło do naruszenia art. 2 Konwencji. Według Trybunału, zgon człowieka nietrzeźwego w izbie wytrzeźwień, łącznie z niezagwarantowaniem mu stosownej opieki, a także brak właściwego śledztwa w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za tę sytuację, jest ewidentnym złamaniem art. 2 Konwencji.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.