Numer 03-2013

Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Czy roszczenie z art. 3052 kc o ustanowienie służebności przesyłu ulega przedawnieniu?.
Posadowienie na cudzych nieruchomościach urządzeń przesyłowych było i jest zjawiskiem nie należącym do rzadkości. Dlatego problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu ma istotne znaczenie, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Nie była ona jak dotąd przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego. W artykule opowiadam się za poglądem, że roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu, chociaż ma charakter cywilnoprawny i majątkowy, to jednak niejako ze swej natury nie ulega przedawnieniu, niezależnie od tego czy przysługuje przedsiębiorcy przesyłowemu, czy też właścicielowi nieruchomości.


Prawo karne

Łukasz Pasternak - Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce (cz. 2).
We współczesnej gospodarce rynkowej nabywanie dóbr i usług przy pomocy trybu przetargowego odgrywa znaczącą rolę, albowiem tryb ten w najwyższym stopniu zapewnia występowanie mechanizmu konkurencji oraz wyraża zasadę równego traktowania podmiotów przystępujących do przetargu.

Adrian Patyk - Podmiot przestępstwa według prawa karnego.
Do najważniejszych elementów przestępstwa ? obok strony przedmiotowej, strony podmiotowej oraz przedmiotu przestępstwa ? należy zagadnienie podmiotu przestępstwa. We współczesnej nauce prawa karnego podkreśla się, że przestępstwem nie może być jakiekolwiek zdarzenie pociągające za sobą negatywne skutki i konsekwencje, ale musi to być takie zachowanie człowieka, które ma postać czynu. To człowiek jako istota społeczna, podmiot działający w strukturach społecznych może być sprawcą czynu przestępczego.


Prawo administracyjne

Andrzej Paduch - Postępowanie w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika RTV (cz. 2).
Zgodnie z art. 7 ust. 6 Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w razie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, właściwy organ wydaje decyzję, w której po pierwsze ? nakazuje rejestrację odbiornika, a po drugie ? ustala opłatę za jego używanie.


Europejski Trybunał Praw Człowieka

Grzegorz Roch Bajorek - Słowa do togi (Cz.1).
Precedensowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu od ponad trzydziestu pięciu lat określa granice swobody wypowiedzi. Prawo to (wolność słowa) niezmiennie przez sędziów strasburskich uważane jest jako cenne dla demokratycznego społeczeństwa. Swoboda wypowiedzi nie jest jednakowoż absolutna. Podlega ona ograniczeniom w zależności od rodzaju wypowiedzi i od tego, do kogo jest skierowana. Ponadto, orzecznictwo strasburskie nieustannie ewoluuje.


Prawo międzynarodowe

Krzysztof Kopciuch - Kompetencje Parlamentu Europejskiego w świetle ewolucji Unii Europejskiej.
Spośród wszystkich instytucji wspólnotowych Parlament charakteryzuje największa dynamika rozwoju, czego dowodzi ewolucja jego uprawnień. Stopniowo przekształcił się on z organu konsultacyjnego w instytucję o realnych możliwościach wpływu na kształt projektów aktów normatywnych w procesie decyzyjnym Unii. Parlament Europejski jest jednym z kluczowych elementów systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, a tym samym jej jedyną instytucją, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Początkowo - jeszcze w latach 50. XX w. jako Zgromadzenie Parlamentarne - pełnił on funkcję ciała doradczego.

Maciej Koszowski - Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej.
Przeprowadzanie prounijnej wykładni prawa krajowego nie jest uprawnieniem, tylko obowiązkiem, i to o charakterze par excellance prawnym. Do przeprowadzania wykładni prawa krajowego w zgodzie z prawem unijnym zobligowane są wszystkie organy, jakie stosują prawo krajowe, a więc nie tylko sądy oraz trybunały, ale również wydające decyzje w sprawach indywidualnych organy administracji rządowej i samorządowej.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.