Numer 03-2014

Prawo międzynarodowe

Agnieszka Szpak - Tajne więzienia CIA w Polsce ? zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski w świetle nowych faktów.
W związku z wyjściem na jaw nowych faktów dotyczących tajnych więzień CIA w Polsce oraz dyskusją, jaką to wywołało warto przypomnieć wcześniejsze wydarzenia oraz dodać aktualne informacje. Należy się zastanowić również, czy po upływie 6 lat od wszczęcia polskiego śledztwa Polska wyjaśniła stawiane jej zarzuty oraz czy dziś z większą dozą pewności możemy stwierdzić, że tajne więzienia CIA rzeczywiście w Polsce istniały


Prawo gospodarcze

Krzysztof Michalak - Wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych a obowiązek wystawienia faktury VAT.
Charakteryzujący się specyficznymi cechami dokument, jakim jest faktura VAT, wykazuje szereg implikacji cywilnoprawnych. Analiza przepisów wskazuje, że naruszenie obowiązku wystawienia faktury VAT ma istotne znaczenie dla przebiegu spełniania świadczeń oraz wykonywania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - Karnoprawna ochrona administracji i funkcjonariuszy publicznych w prawie słowackim.
Studia prawno-porównawcze nad prawem karnym słowackim i polskim w zakresie problematyki ochrony organów administracji publicznej i zatrudnionych w niej funkcjonariuszy publicznych wskazuje zarówno na występujące podobieństwa oraz różnice w stosunku do polskich regulacji

Andrzej Gawliński, Katarzyna Karwowska - Wybrane aspekty samobójstwa przez samopodpalenie.
Na wybór odpowiedniej metody dokonania samobójstwa wpływ ma wiele czynników. Istnieją w tym względzie pewne różnice w zależności od płci. Statystyki wykazują też, że wybór konkretnej metody odebrania sobie życia łączy się z dostępnością środków. Polska statystyka policyjna nie wyodrębnia samobójstw przez samopodpalenie, co wynika z faktu, że należą one do rzadkości.

Komisja Europejska - Wezwanie państw członkowskich do wdrożenia zasad dla osób skazanych lub oczekujących na proces.
Według opublikowanego nowego sprawozdania Komisji Europejskiej wspólne zasady dotyczące kwestii związanych z zatrzymaniem, przyjęte jednomyślnie przez państwa członkowskie, zostały wdrożone tylko w około połowie z 28 państw członkowskich UE.


Prawo administracyjne

Mariusz Paradowski - Instytucja sołtysa w polskim porządku prawnym.
Instytucja sołtysa, niemal tak długotrwała w porządku ustrojowym Polski jak jej historia, ulegała istotnym zmianom. Po pierwszym okresie bardzo silnego umocowania, jako elementu tworzącej się samorządności wiejskiej, charakteryzującego się przyznanymi mu rozległymi uprawnieniami i przywilejami stawiającymi sołtysa ponad społecznością wsi, w końcowym okresie panowania Jagiellonów nastąpiło jej wyraźne osłabienie, a później zanik. Po odzyskaniu niepodległości urząd przywrócono, jednak jego uprawnienia były znikome w stosunku do pierwotnego. Dopiero po 1989 r., gdy rzeczywiście reaktywowano samorząd terytorialny, urząd sołtysa wyraźnie zyskał na znaczeniu jako element tego samorządu, a jego uprawnienia zostały poszerzone w stosunku do okresu międzywojennego, choć daleko mu do tych z okresu Polski piastowskiej.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.