Numer 04-2012

Prawo cywilne

Ewa Kosior - Prawo do prywatności konsumentów w handlu elektronicznym.
Internet jest obecnie bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie ? tą drogą następuje zawieranie umów z konsumentami. Jednak działania przedsiębiorców zmierzające do jak najefektywniejszego dotarcia do konsumentów zainteresowanych nawiązaniem umowy mogą w praktyce skutkować naruszeniem prywatności konsumentów. W literaturze niejednokrotnie zauważany był brak równowagi w umowach zawieranych między konsumentem a przedsiębiorcą (tzw. kontrakty B2C ? business to consumer). Wynika on z leżącego po stronie konsumenta deficytu wiedzy o umowie, jej przedmiocie oraz o podmiocie świadczącym towary lub usługi, a także w braku możliwości bezpośredniego obejrzenia i sprawdzenia towaru w chwili zawierania umowy oraz w potencjalnych trudnościach w efektywnym dochodzeniu roszczeń związanych z umową. Ponadto, konsument narażony jest na niechciane kontakty handlowe w miejscach tradycyjnie uznawanych za sfery należące do życia prywatnego, np. w miejscu zamieszkania czy pracy.


Prawo finansowe

Aleksy Goettel - "Członek rodziny" w świetle regulacji prawnopodatkowych.
Z ordynacji podatkowej wynika, że im szersza - od strony podmiotowej - będzie definicja członka rodziny, tym skuteczniej zabezpieczony będzie interes organu podatkowego (czyli publiczny). Czy jednak ustawodawca podatkowy ustala krąg podmiotów składający się na "członków rodziny" równie szeroko także wtedy, gdy chodzi o korzystne dla podatnika ukształtowanie sytuacji prawnopodatkowej? Istnienie pełnej symetrii w tym zakresie, tj. uznawanie za członków rodziny tych samych osób w każdym przypadku, byłoby równoznaczne z postawieniem znaku równości między interesem publicznym oraz prywatnym z punktu widzenia ich zabezpieczenia.


Prawo międzynarodowe

Małgorzata Paszkowska - Organy i instytucje ochrony prawnej Unii Europejskiej (cz. II).
System ochrony prawnej Unii Europejskiej tworzą przede wszystkim jej wyspecjalizowane w przedmiotowym zakresie organy ustanowione prawem pierwotnym a także przewidziane prawem instytucje (instrumenty prawne). Można wyodrębnić ochronę prawną typu sądowego i pozasądowego. W tej części artykułu autorka przedstawia instrumenty ochrony pozasądowej.


Postępowanie sądowe

Tomasz Licak - Wpływ elementów pozawerbalnych takich jak rasa czy okulary na wymiar sprawiedliwości.
Wiele badań dotyczących wpływu czynników pozawerbalnych na przebieg procesów sądowych wykazało duże znaczenie aparycji oskarżonych na proces decyzyjny członków ław przysięgłych. Twarz jest tą częścią ciała, która jest bardzo często podstawą do oceny charakteru, inteligencji czy też zawinienia oskarżonego. Podobnie duże oddziaływanie na postrzeganie charakteru innych osób ma to, czy noszą one okulary, czy też ich nie noszą, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. Pierwszą częścią ciała u innych osób, na którą zwracamy szczególną uwagę są oczy, a kontakt wzrokowy chyba w największym stopniu wpływa na ocenę również werbalnych interakcji. Przeprowadzane były nawet badania, które wykazały zależność między wielkością oczu a cechami osobowości. Z tego też względu posługiwanie się urządzeniami takimi, jak okulary zmieniającymi wielkość oczu może wpływać na percepcję osoby używającej okularów.


Teoria prawa

Ewelina Jakubowska - Rekonstrukcja paradygmatu sądownictwa konstytucyjnego (cz. II).
Praktyki sądownictwa konstytucyjnego, takie jak kategoryzacja, wartościowanie oraz generalizacja, które przyczyniają się do jego kryzysu, są mimo wszystko nieodzowne w funkcjonowaniu aparatu państwowego. Prawo musi służyć społeczeństwu. Powinno również uciekać się do tych praktyk, aby realizowało tę ideę w sposób skuteczny. Zupełne ich zaniechanie sprawiłoby, że system prawny stałby się nazbyt niejednoznaczny i zawiły. Skutkiem tego, nie spełniałby swojego zadania.


Glosa

Grzegorz Wolak - Orzeczenie rozwodu a obowiązek z art. 27 kro Glosa do uchwały SN z 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11, nie publ..
Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 kro) wygasa. W sprawie z powództwa Piotra M. przeciwko Wioletcie W. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, Sąd Okręgowy w R. rozpoznając apelację powoda od wyroku Sądu Rejonowego w części uwzględniającego żądanie pozwu, powziął wątpliwości w zakresie wykładni przepisu art. 27 kro i przedstawił SN do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: "czy obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami orzeczony w trakcie trwania małżeństwa na podstawie art. 27 kro wygasa na skutek orzeczenia rozwodu, czy też ulega jedynie przekształceniu i jest nadal kontynuowany na zasadach określonych w art. 60 kro. "

Przemysław Szustakiewicz - Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09.
Art. 54 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych2 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007 r., jest zgodny z art. 70 ust. 2 w związku z art. 2, a także z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 65 ust. 2?5 Konstytucji. Tak orzekając Trybunał Konstytucyjny nie uznał racji skarżącego, że dyskryminująca jest norma prawna nakładająca obowiązek zwrotu kosztów kształcenia i utrzymania na uczelni wojskowej przez jej absolwenta w przypadku, gdy wypowiedział on stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej przed upływem określonego w umowie okresu służby.


Historia prawa

Jan Wnęk - Popularyzacja zagranicznej wiedzy prawniczej w l. 1918 ? 1939.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku przystąpiono do nowej organizacji nauki i oświaty. Podjęto badania w wielu dziedzinach wiedzy, w tym w zakresie nauk prawnych. Obok polskich książek na ten temat, ukazywały się też przekłady opracowań dotyczących różnych zagadnień prawa, a także tłumaczenia kodeksów i ustaw. Badania w zakresie prawa prowadzili m. in. tacy wybitni specjaliści, jak choćby Ludwik Ehrlich, Rafał Taubenschlag, Leon Petrażycki, Czesław Znamierowski. Ważną rolę w rozwoju polskiej wiedzy prawniczej odegrał również profesor Uniwersytetu Lwowskiego Juliusz Makarewicz - twórca polskiego kodeksu karnego oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wacław Makowski i Antoni Peretiatkowicz - specjalista prawa państwowego i międzynarodowego. Działalność tych znakomitych uczonych, a także innych znawców zagadnień prawnych przyczyniła się do znacznego wzrostu ilościowego literatury naukowej.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.