Numer 04-2013

Prawo cywilne

Aleksander Batoryna - Cywilnoprawna ochrona praw autorskich.
Prawo autorskie chroni zarówno majątkowe jak i osobiste prawa autorskie. Zgodnie z art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Jeśli chodzi o ścisły związek z utworem, to prawodawca wyszedł z założenia, że twórcę łączy z własnym dziełem szczególnego rodzaju emocjonalna więź, której konsekwencją jest prawo twórcy do prezentowania własnego nazwiska przy eksponowaniu jego dzieła oraz decydowanie o zmianach dobra niematerialnego swego autorstwa. Natomiast przymiot nieograniczoności w czasie trwania autorskich praw osobistych można scharakteryzować w ten sposób, że od momentu powstania utworu trwają one wiecznie i nie ma na to wpływu ani śmierć autora ani określony upływ czasu.

Aleksiej Czepik, Katarzyna Zych - Zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie kosztów procesu i instytucja zażalenia poziomego.
Poprzez regulacje wprowadzone przez ustawodawcę do art. 3942 kpc w brzmieniu nadanym ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w należytym stopniu została zrealizowana zasada dwuinstancyjności postępowania w zakresie zaskarżenia rozstrzygnięć dotyczących zwrotu kosztów procesu. Zażalenie stanowi jeden ze zwyczajnych środków odwoławczych i posiada zasadniczo charakter dewolutywny. Warto podkreślić, że jest to środek odwoławczy dopuszczalny wyłącznie od rozstrzygnięć dotyczących kwestii proceduralnych1. Jak stanowi art. 395 par 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.


Prawo pracy

Grzegorz Wolak - Zewnętrzność przyczyny wypadku przy pracy w praktyce sądowej - cz. I.
Zewnętrzność przyczyny wypadku przy pracy to jeden z czterech koniecznych elementów strukturalnych pojęcia wypadku przy pracy, jako zdarzenia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Niekiedy jednak - jak wynika z praktyki sądowej - przesądzenie o tym czy wystąpiła przyczyna zewnętrzna, co pozwala przyjąć zaistnienie wypadku przy pracy, czy też nie można o niej mówić, może w nie jednym przypadku nie być sprawą łatwą.

Julia Semena - Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi na gruncie kodeksu pracy.
Nieprzeciwdziałanie mobbingowi naraża pracodawcę na koszty związane z absencją pracownika, a w przypadku udowodnienia przed sądem stosowania mobbingu - na wypłatę zadośćuczynienia (art. 943 par 3 kp), jak i odszkodowania (art. 943 par 4 kp). Ustawodawca nie wskazuje jednak sposobów zapobiegania powstawaniu w zakładzie pracy mobbingu, jak i zwalczania już istniejącego zjawiska.


Prawo administracyjne

Piotr Kominek - Konsensualizacja administracji publicznej Cz. 1.
Zgodnie z art. 7 kpa, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Europejski Trybunał Praw Człowieka

Grzegorz Roch Bajorek - Słowa do togi (cz. 2).
Obecnie wyroki wydawane przez sędziów stają się nierzadko przedmiotem dyskusji w mediach, komentowany przy tym jest nie tylko sam wyrok, ale i uzasadnienie dane przez sędziego. Tym ciekawsze staje się zatem zagadnienie ? co można obecnie bezkarnie powiedzieć o osobach sprawujących wymiar sprawiedliwości?


Prawo za granicą

Tomasz Licak - System ławy przysięgłych w Japonii.
Mimo, że zaangażowanie Japonii w krzewienie wartości demokratycznych ma swoje głębokie umocowanie w konstytucji, partycypacja społeczna w wymiarze sprawiedliwości nie istniała w tym kraju od 1943 roku. System prawny, w którym występuje reprezentacja społeczna w postaci ławy przysięgłych cechuje przede wszystkim kraje anglosaskie. W przypadku Stanów Zjednoczonych konstytucja przewiduje dla ławy przysięgłych nie tylko rolę społecznej kontroli rządu, ale przede wszystkim udział społeczeństwa w działalności organów rządowych

Zygmunt Kukuła - Przestępstwa przeciwko republice w słowackim kodeksie karnym.
Przestępstwa przeciwko republice wprowadzone w życie kodeksem karnym z 2005 r. zaliczane są do najcięższych gatunkowo czynów, zważywszy na zagrożenie karą i biorąc pod uwagę skutki dla organizacji struktur państwowych. Przyjęte rozwiązania służą zapewnieniu bezpieczeństwa państwa oraz funkcjonowaniu jego struktur w każdej sytuacji. Nowy kodeks zawiera wiele interesujących rozwiązań, których nie spotkamy w prawie polskim.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.