Numer 04-2014

Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Zapis windykacyjny a art. 961 kc.
Z dniem 23 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ich mocą wprowadzona została do polskiego porządku prawnego instytucja zapisu windykacyjnego stanowiąca wyłom od zasady sukcesji uniwersalnej rządzącej dziedziczeniem.


Prawo pracy

Julia Semena - Mobbing a inne zjawiska patologiczne w środowisku pracy.
Mobbing dosyć często jest mylony z innymi patologicznymi zjawiskami występującymi w środowisku pracy, np. molestowaniem, dyskryminacją, czy zachowaniami zasługującymi na negatywną ocenę moralną, lecz nie wywołującymi skutków prawnych. Jednak odróżnianie zachowań mobbingowych od innych zjawisk patologicznych jest warunkiem niezbędnym skutecznej ochrony oraz efektywnej profilaktyki, a także ma zapobiegać wytaczaniu nieuzasadnionych powództw, co jest niekorzystne nie tylko dla samych pracowników, ale może się przyczynić do zaniechania żądania ochrony prawnej w sytuacji, w której jest ona uzasadniona.


Prawo administracyjne

Marcin Antczak - Proponowane zmiany w polskim prawie upadłościowym.
Sejm pracuje nad nowym prawem restrukturyzacyjnym, które może znacząco zmienić polskie otoczenie ekonomiczne. Proponowane zmiany to - po pierwsze restrukturyzacja, jeśli jednak nie powiedzie się, wtedy szybka likwidacja

Jan Bagatela - Oczekiwana rewolucja w prawie budowlanym; czy proces inwestycyjny wreszcie przyspieszy?.
Polski rząd pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi mającymi na celu uproszczenie i usprawnienie procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Prowadzone przez rząd prace legislacyjne dają nadzieję na korzystne reformy prawa budowlanego.

Konrad Bisiorek - Nowe ograniczenia dotyczące inwestycji na nieruchomościach rolnych.
Od 26 maja 2013 roku Polska ograniczyła możliwości inwestycyjne na gruntach rolnych wysokiej jakości. Przy czym wprowadzona zmiana zasad inwestowania na nieruchomościach rolnych o dobrej jakości znacząco wydłuży lub nawet zablokuje takie inwestycje

Mariusz Paradowski - Instytucja sołtysa Cz. 2.
Instytucja sołtysa, niemal tak długotrwała w porządku ustrojowym Polski jak jej historia, ulegała istotnym zmianom. Po pierwszym okresie bardzo silnego umocowania, jako elementu tworzącej się samorządności wiejskiej, charakteryzującego się przyznanymi mu rozległymi uprawnieniami i przywilejami stawiającymi sołtysa ponad społecznością wsi, w końcowym okresie panowania Jagiellonów nastąpiło jej wyraźne osłabienie, a później zanik. Po reaktywowaniu samorządu terytorialnego w 1990 r. urząd sołtysa wyraźnie zyskał na znaczeniu.


Prawo karne

Marjana Szupjana - Wkład ukraińskich i polskich naukowców w badania systemu kar przewidzianego w austriackim kodeksie karnym z 1852 r..
Austriacki kodeks karny z 27 maja 1852 r. jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w zakresie prawa karnego, obowiązujących na dawnych terenach Monarchii Austro-Węgierskiej. Oprócz niego istniało wiele innych przepisów, które przewidywały sankcje karne za popełnienie niektórych przestępstw.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.