Numer 05-2011

Prawo karne

Dariusz Jagiełło - Plagiat rozprawy doktorskiej ? implikacje praktyczne.
Czy możliwym jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyn polegający na plagiacie rozprawy doktorskiej?
Ze zjawiskiem tym związane są dwie kwestie, a mianowicie sprzedaż przez osobę trzecią gotowego tekstu rozprawy doktorskiej, a także uzyskanie stopnia naukowego doktora na podstawie niesamodzielnie przygotowanego utworu. Ważnym jest też naruszenie praw autorskich będących konsekwencją poważnego działania. Samo ściganie tego typu przestępstwa nastręcza duże trudności dowodowe, czemu wyraz daję w treści niniejszego artykułu.

Adrian Patyk - Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania.
Prawo do wolności religijnej jest jednym z podstawowych praw człowieka, czyli takich praw, które przysługują każdej jednostce niezależnie od aktów prawa stanowionego i wszelkich działań ludzkich. Prawa te mają charakter uniwersalny i przysługują każdemu w równym stopniu. Praw takich nie można człowieka pozbawić, ani też nie może się on ich zrzec.

Magdalena Maraszek - Komparacja odpowiedzialności nieletnich w prawie karnym Polski i Ukrainy.
Niewątpliwie nastąpiły pozytywne zmiany kodeksu karnego Ukrainy, w porównaniu do poprzedniej ustawy karnej z 1960 roku. Mimo to, regulacje prawne związane z odpowiedzialnością nieletnich, w dalszym ciągu cechują się nadmierną surowością. System środków wychowawczych, leczniczych i poprawczych, przewidziany w polskiej ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, jest znacznie bardziej rozbudowany i umożliwiający uwzględnienie indywidualnych potrzeb resocjalizacyjnych i ochronnych.
Analizę prawno-porównawczą zasad odpowiedzialności karnej nieletnich w prawie polskim oraz w prawie karnym Ukrainy, wypada zacząć od wskazania, w jakim akcie prawnym omawiana materia jest unormowana. Zagadnienie odpowiedzialności nieletnich na Ukrainie, uregulowane jest bezpośrednio w kodeksie karnym, w rozdziale XV. Warto zauważyć, że kodeks karny, uchwalony 5 kwietnia 2001 roku, jest pierwszym w historii Ukrainy kodeksem karnym, ujmującym osobliwości odpowiedzialności nieletnich w odrębnym rozdziale części ogólnej.


Prawo za granicą. Prawo gospodarcze

Spartak Poznyakov - Administracyjno-prawna regulacja gospodarki publicznej na Ukrainie.
Głównymi celami nowoczesnej polityki wewnętrznej Ukrainy w sferze gospodarczej jest zapewnienie efektywnego zarządzania majątkiem publicznym, wprowadzenie takich regulacji gospodarczych, które stanowić będą przejrzysty i skuteczny mechanizm realizacji przez państwo swoich praw właściciela.
Badania ogolno-teoretycznych problemow ekonomicznych funkcjonowania sektora publicznego gospodarki by.y prowadzone przez takich uczonych ekonomistow jak G. Ani.owska, M. Bilyk, O. Go.owinow, G. Dorofejewa, A. Zalewska-Szyszak, O. Kuchar, ?M. Kamysza.ska, D. Medwiedjew, G. Merker, N. Petryszyna, ?O. Synenko, ?M. Topol, ?M. Szyszyna oraz inni. Problemy teoretycznej i praktycznej regulacji prawnej dotycz.cej dzia.alno.ci gospodarczej, w tym publicznego sektora gospodarki, analizowali krajowi i zagraniczni naukowcy . prawnicy, tj. W. Awerjanow, ?O. Winnyk, W. Galu.ko, G. Zname.ski, ?O. Iwaszczenko, W. Mamutow, ?M. Moroz, N. Oniszczenko, ?O. Ochotnikowa, S. Peresu.ko, W. Pilkewicz, ?O. Rjabczenko, W. Szczerbyna, ?S. ?Kosowski, M. Szyd.o oraz inni. Uznaj.c dorobek i znaczenie dotychczasowych opracowa. naukowych warto zauwa.y., .e problematyka regulacji prawnej stosunkow w sferze publicznego sektora gospodarki, zw.aszcza kwestii efektywno.ci .rodkow i metod regulacji administracyjno-prawnej dzia.alno.ci pa.stwowych podmiotow gospodarczych, pozostaj. zbadane w mniejszym stopniu.


Prawo administracyjne

Iwona Maciejuk - Odmowa udzielenia informacji publicznej.
Organ orzekający w administracyjnym toku postępowania w II instancji nie ma uprawnienia do wypowiadania się w kwestii istnienia przesłanki ograniczającej dostęp do informacji publicznej, w postaci prawa do prywatności, także w kontekście udostępnienia danych osobowych.
Podmiotem wyłącznie uprawnionym do wiążącego stwierdzenia, czy wymieniona przesłanka istotnie uniemożliwia dostęp do informacji publicznej jest sąd powszechny. Jest on także jedynym organem, który posiada kompetencję do tego, aby nakazać udostępnienie informacji w przypadku, gdy jej udostępnienia odmówiono niezasadnie. Jedną z podstawowych funkcji prawa administracyjnego procesowego, które służy realizacji przepisów prawa materialnego, jest funkcja ochronna. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 1993 r. sygn. akt III ARN 49/93 stwierdził, że obywatel ma prawo do tego, by jego oparte na prawie materialnym roszczenia i wnioski były rozpatrywane w ramach przewidzianej prawem procedury i w określonych przez prawo formach.


Prawo cywilne

Michał Niedośpiał - Roszczenie o zwrot nakładów na rzecz wspólną.
Glosa do uchw. SN z 21 II 2008 r. III CZP 144/071
Teza glosowanej uchwały ma następujące brzmienie: ?Roszczenie o zwrot wartości nakładów poniesionych przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów, również wtedy, gdy osoby te zbyły swoje udziały nieodpłatnie?. Obligacyjny, a nie rzeczowy (realny) charakter wzajemnych roszczeń między współspadkobiercami (współwłaścicielami, współzapisobiercami) z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów oraz poczynionych na spadek nakładów (art. 686 kpc w zw. z art. 206 i 207 kc).


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.