Numer 05-2012

Prawo cywilne

Bartosz Ilewicz - Mediacja jako metoda alternatywnych form rozwiązywania sporów.
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów z istoty swojej powinna być procesem niesformalizowanym i nieskomplikowanym. W międzynarodowym obrocie handlowym wykształciły się reguły nie mające charakteru normatywnego, które mogą znaleźć zastosowanie z woli samych stron, zaliczane do tzw. soft law, tworzonego modelowo przez organizacje międzynarodowe w celu ujednolicenia praktyki kontraktowej.

Grzegorz Wolak - Dokument jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych.
Do zachowania zwykłej formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 1 kc). Nie jest jednak możliwe zdefiniowanie pojęcia dokumentu w sposób uniwersalny dla wszystkich dziedzin prawa. Co więcej, pojęcie to ma różne znaczenie nawet na gruncie prawa cywilnego materialnego i procesowego. Główną tego przyczyną jest to, że system prawny nie zawiera w zasadzie żadnych norm precyzujących wymogi co do treści, źródeł pochodzenia czy sposobu utrwalenia dokumentu.

Anna Maria Dzięgiel - Znamiona oryginalności utworu a ochrona twórczości (w świetle orzeczenia SN z 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05).
Zdaniem Sądu Najwyższego ? domaganie się nowości nie stanowi warunku sine qua non twórczości, będącego podstawą intelektualnej aktywności jednostki. Utworem może być zbiór eksploatujący informacje dostępne dla ogółu, przy założeniu, że ich selekcja, opracowanie oraz metoda prezentacji zachowuje swój oryginalny charakter.


Prawo karne

Dariusz Jagiełło - Czyny następcze współukarane.
Jakie czyny można określić mianem współukaranych następczych? Jakim ogólnym warunkom muszą one odpowiadać? Czy można skorzystać przy tym z reguł, jakim podlega stosowanie np. czynów uprzednich współukaranych?W polskiej literaturze prawniczej brak opracowania, które by w sposób kompleksowy traktowało te zagadnienia. W przypadku czynów współukaranych nastepczych większe znaczenie od tożsamości czasowej, czy następowania po przestępstwie głównym (co ma fundamentalne znaczenie przy definiowaniu czynów współukarnych uprzednich1) ma związek merytoryczny przestępstwa głównego z czynem współukaranym. Związek ten pozwala na przyjęcie, że jedno z przestępstw jest głównym, a drugie w stosunku do niego współukaranym. Pozwoli on na przyjęcie, że kara wymierzona za jedno przestępstwo spełni funkcje, które miałaby spełniać kara wymierzona za drugie z tych przestępstw.

Marek Derlatka - Ochrona początków życia ludzkiego.
Ochrona życia ludzkiego to najważniejsza funkcja prawa, a w szczególności prawa karnego. O ile teza ta nie budzi wątpliwości, to już wskazanie granic ochrony życia człowieka ? zarówno jego początku jak i kresu ? wywołuje olbrzymie kontrowersje.Spory, co do granic tej ochrony, toczą filozofowie, lekarze, prawnicy oraz przedstawiciele innych dziedzin nauki. Ideologiczny charakter argumentów przytaczanych przez zwolenników i przeciwników poszczególnych koncepcji nie powinien zwalniać nas od poszukiwania jak najlepszych rozwiązań prawnych, ponieważ obowiązujące przepisy są również pochodną określonych światopoglądów.


Prawo administracyjne

Karolina Kubik - Kontrola organów budowlanych w orzecznictwie sądowo administracyjnym.
Mając na uwadze obecny rozwój budownictwa, nie sposób wyobrazić sobie możliwości prawidłowego prowadzenia procesu budowlanego, bez ustanowienia odpowiednich reguł postępowania. W tym celu konieczne jest m. in. zapewnienie skutecznego systemu kontroli, której poddana będzie administracja publiczna w zakresie działalności organów budowlanych. Kontrola ta wykonywana jest zarówno przez samą administrację (nadzór budowlany) w ramach kontroli instancyjnej jak i sądy administracyjne ? w zakresie legalności wydawanych aktów.


Wymiar sprawiedliwości

Marcin Owsianka, Łukasz Kucwaj - Status prawny aplikanta komorniczego.
Podstawowym celem aplikacji jest nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu prawniczego. Przeciętny absolwent wydziału prawa nie posiada bowiem żadnych umiejętności związanych z codzienną praktyką stosowania przepisów prawa. Okres aplikacji jest więc czasem na zapoznanie się ze specyfiką danego zawodu i zetknięcia się z rzeczywistymi problemami.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.