Numer 05-2013

Prawo gospodarcze

Robert Pakla - Rozwój European Cooperative Society w Polsce.
Spółdzielnia europejska to kolejna, po spółce europejskiej i europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, konstrukcja prawna dla podmiotów mających swoje siedziby w różnych państwach. Stworzona została dla realizacji celów typowych dla spółdzielni, ale posiada również wiele cech charakterystycznych dla spółek handlowych, a w szczególności spółek akcyjnych.

Kamila Lichoń - Hybrydalny charakter spółki partnerskiej na tle innych spółek handlowych Cz. 1.
Traktowanie konstrukcji spółki partnerskiej jako spółki o ?hybrydalnym? charakterze może skutkować ujmowaniem jej w dwojaki sposób ? jako ?etap pośredni? pomiędzy spółkami osobowymi oraz spółkami kapitałowymi lub jako ?hybrydę spółki jawnej?. W świetle zasady numerus clausus spółek handlowych, spółkami handlowymi są, mówiąc najogólniej, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo- akcyjną oraz (co istotne w tym ujęciu) spółkę partnerską.


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - Kradzież energii elektrycznej (Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25. 09. 2012 r., IV KK 167/12, Biuletyn Prawa Karnego 2012, nr 10, poz. 1.2.5.).
Istota przestępstwa kradzieży energii elektrycznej polega na korzystaniu z tej energii z pominięciem przyjmowanego w stosunkach danego rodzaju sposobu uzyskania lub korzystania z energii. Techniczne sposoby uzyskania dostępu do źródła energii, poprzedzające korzystanie z niej, nie należą do znamion tego występku. Zatem brak osobistych czynności technicznych w celu uzyskania owego bezprawnego dostępu nie może powodować depenalizacji w tym zakresie.


Criminal law

Khrystyna Kakhnych - Adhesion Process (Civil Action in Criminal Proceedings) under the Legislation of Ukraine and the Republic of Poland.
Despite the long history and the continued experience of the institution of compensation of damages caused by the crime by means of civil action in criminal proceedings on the territory of Ukraine and Poland, the legislation of the two states somewhat differently regulates such matters as the subject of a civil action. The range of persons who may file a civil action, and the person responsible for such an action, the requirements for the statement of claim and the consequences of non-adherence to them in criminal proceedings, the ways of solution of civil action in criminal proceedings, as well as securing civil action.


Prawo pracy

Grzegorz Wolak - Zewnętrzność przyczyny wypadku przy pracy w praktyce sądowej (cz. 2).
W I części artykułu omówiono pojęcie wypadku przy pracy, zagadnienie ?zewnętrzności? przyczyny wypadku przy pracy, jak też wskazano orzecznictwo Sądu Najwyższego z ostatnich lat odnoszące się do zewnętrznej przyczyny wypadku przy pracy. Natomiast w II części, na przykładzie trzech, dość różnych z punktu widzenia stanu faktycznego, spraw, które zakończyły się w 2007 r. prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego ? Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu (były to z referatu autora artykułu orzekającego w tym czasie w tym Sądzie) chciałbym pokazać problem zewnętrzności przyczyny wypadku przy pracy.


Prawo administracyjne

Piotr Kominek - Konsensualizacja administracji publicznej Cz. 2.
Ugoda administracyjna zawarta między kilkoma podmiotami przed organem administracji publicznej Kolejną formą konsensualną, a więc niewładczą formą działania administracji jest ugoda administracyjna. Jest to instytucja porozumienia, które zostaje zawarte między co najmniej dwoma podmiotami przed organem administracji publicznej. Strony postępowania administracyjnego kształtują nawzajem własną sytuację prawną wynikającą z norm prawa materialnego. Ugoda może być zawarta na podstawie wyraźnych przepisów prawa materialnego lub na podstawie przepisów kpa


Prawo cywilne

Sławomir Szejna - Uprawnienie do odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 635 kc.
Na podstawie art. 635 kc dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło, także po upływie terminu do wykonania dzieła ? orzekł SN w wyroku z 12.01.2012 r., IV CSK 182/11, MoP 21/2012.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.