Numer 05-2014

Wymiar sprawiedliwości

Mateusz Stańczyk - O stabilności orzecznictwa.
Sędzia - człowiek, czyni zadość sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej. Pierwiastek ludzki niesie ze sobą zarówno siłę w postaci elastyczności w stosunku do nowych sytuacji, doświadczenie życiowe, kreatywność, jak i - z drugiej strony - niesie i słabość - ryzyko błędu oraz podatność na pozamerytoryczne wpływy na jego proces decyzyjny. Ocena aktu tworzenia orzeczenia przez osoby trzecie jest bardzo trudna - i to nie tylko ta dotycząca samego orzeczenia, tj. oceny szczególnego rozstrzygnięcia przez sądy wyższych instancji i glosatorów, ale również w szerszym rozumieniu - oceny pracy orzeczniczej danego sędziego jako całości.


Z prac Komisji Europejskiej

- Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2014.
Aby promować jakość, niezależność i wydajność wymiarów sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Komisja Europejska opublikowała drugą edycję unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Tablica wyników jest narzędziem informacyjnym, za pomocą którego przedstawia się obiektywne, wiarygodne i porównywalne dane o wymiarach sprawiedliwości w państwach członkowskich.


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Przyrost przy zapisie windykacyjnym .
Przez ustanowienie zapisu windykacyjnego spadkodawca chce przeznaczyć konkretnej osobie konkretny przedmiot na wypadek swojej śmierci, wyłączając przez to ten przedmiot z masy spadkowej. Dlatego, gdy z różnych względów nie może go otrzymać ustanowiony przez testatora zapisobierca windykacyjny, przedmiot ten winien trafić do spadkobierców. Brak podstaw do przyjęcia, że wolą spadkodawcy jest to, aby trafił on do innej osoby

Mariusz Paradowski - Rola i znaczenie pełnomocnika w postępowaniu cywilnym działającego na podstawie umowy stałego zlecenia.
Bezspornym pozostaje, że instytucja pełnomocnika oraz mechanizm działania pełnomocnictwa w krajowym porządku prawnym stanowią przykład braku jednolitości tej regulacji prawnej. Inaczej bowiem przedstawia się zastosowanie wymienionych zagadnień w prawie cywilnym od rozwiązań przyjętych w prawie karnym, prawie administracyjnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - Piramidy finansowe w aspekcie prawo-karnym.
Zjawisko piramid związanych z inwestowaniem pieniądza występowało od dawna, a jego zasięg bywał różny. Organizowanie tego przedsięwzięcia przy spełnieniu określonych przesłanek stanowi przestępstwo, którego skutki odczuwane są nie tylko przez ofiary przestępczej manipulacji. Uderzają też bezpośrednio w istotę rynku usług finansowych, nie wyłączając sektora bankowego

Rafał Guzik - Zagadnienie penalizacji kłamstwa oświęcimskiego wersji soft na gruncie polskiego prawa karnego.
Niejednokrotnie w mediach nie-polskich można spotkać określenie "polskie obozy koncentracyjne". Czy polskie prawo karne przewiduje karalność głoszenia fałszywych twierdzeń o tym, że obozy koncentracyjne istniejące na ziemiach polskich w latach II wojny światowej były polskimi obozami?


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.