Numer 06-2011

Prawo karne

Aleksiej Czepik - Eutanazja w prawie karnym. Dylemat moralny jej stosowania.
W Polsce zabójstwo eutanatyczne stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pomimo tego przybywa zwolenników legalizacji eutanazji. UE stara się przeciwdziałać tym tendencjom, kładąc nacisk na wzrost świadomości oraz rozwój opieki paliatywnej.

Paulina Łojko - Delikty hazardowe w kodeksie karnym skarbowym.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 30 listopada 2009 r.)1, która zastąpiła i uchyliła poprzednio obowiązującą w tej materii ustawę z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. Akt ten określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach.


Prawo gospodarcze

Rafał Adamus - Upadłość z szansą na układ a arbitraż.
Czy ogłoszenie upadłości strony rzutuje na tok postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205 i n. kpc)? Postanowienie Sądu Najwyższego jest dobrym pretekstem dla zwrócenia uwagi na jeszcze inne zagadnienia związane z arbitrażem w kontekście upadłości.


Prawo administracyjne

Paweł Wajda - Szybkość i prostota postępowania a ograniczanie ryzyka politycznego działalności gospodarczej.
Bezpośrednim rezultatem procesu globalizacji jest powstanie globalnego systemu gospodarczego, który umożliwia prowadzenie szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej w obrębie takiego z rynków w dowolnym z państw, który oferuje inwestorom najlepszy kompromis pomiędzy poziomem rentowności prowadzonej działalności, a ryzykiem jakim działalność ta jest nieodłącznie obciążona. Kapitał jest mobilny w skali globalnej i może być kierowany na takie rynki, na których będzie w sposób najbardziej efektywny w ujęciu ekonomicznym wykorzystany.

Jolanta Żak - Rozgraniczenie nieruchomości.
W poprzednim numerze przedstawiliśmy pierwszą część perturbacji związanych z załatwieniem prostej ? wydawałoby się ? sprawy rozgraniczenia nieruchomości w gminie, w sytuacji, gdy jedna z tych nieruchomości stanowi własność gminy, czyli sytuacji, gdy wójt jest sędzią we własnej sprawie.


Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

- Bezstronność i niezależność arbitrów.
Bezstronność i niezależność arbitrów to jedna z fundamentalnych gwarancji rzetelności postępowania przed sądem polubownym. Konsekwencje braku bezstronności i niezależności regulują przepisy prawa, a także regulaminy sądów polubownych. W postępowaniu polubownym mamy jednak do czynienia nie tylko z ?grzechami? arbitrów, ale i z niezrozumieniem zasad postępowania przez strony.

- Wzrasta liczba rozpatrywanych spraw.
Bieżący rok będzie kolejnym rokiem wzrostu popularności sądownictwa arbitrażowego wśród polskich przedsiębiorców. Do 20 kwietnia br. do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ? wpłynęły 132 sprawy, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku ilość spraw wynosiła 123.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Prawo cywilne

Przemysław Adamus - Postępowanie klauzulowe z punktu widzenia wierzyciela art. 788 § 1 kpc.
Podmioty prawa pozostają w relacjach regulowanych normami prawa cywilnego, wśród których w szczególności są zobowiązania, czyli stosunki prawne mające charakter więzi prawnych łączących dłużnika z wierzycielem polegające na tym, że ?wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić? (vide art. 353 § 1 kc)


Prawo pracy

Agnieszka Witaszek - Ochrona prywatności e-maili pracowników a konieczność zapewnienia compliance w spółce.
W chwili obecnej toczy się w Niemczech szeroka dyskusja odnośnie rozwiązań ustawodawczych, które umożliwią pogodzenie ze sobą dwóch w istocie sprzecznych interesów ? pracowników i pracodawcy ? w zakresie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności korzystania z Internetu w miejscu pracy.


Prawo międzynarodowe

Agnieszka Szpak - Tajne więzienia CIA w Polsce a zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski.
W 2005 r. ?Washington Post? jako pierwszy zarzucił istnienie tajnych więzień CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza) w Europie Wschodniej. Inne media i organizacja pozarządowa Human Rights Watch wskazały później Polskę jako jeden z krajów, na terytorium którego CIA prowadziła takie tajne więzienia

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.