Numer 06-2012

Prawo karne

Agnieszka Kilińska-Pękacz - Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy.
Kodeks karny z 1997 r. w art. 162 wskazuje na odpowiedzialność za nieudzielanie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jego sformułowanie rodzi wiele pytań, na które w niektórych przypadkach trudno znaleźć klarowną odpowiedź

Marek Derlatka - Skuteczność kary pozbawienia wolności.
Obecny system wymiaru kary budzi wątpliwości zarówno w aspekcie racjonalizacji kary sprawiedliwościowej, jak i celowościowej (utylitarnej). Zasadniczym problemem jest zatem wypracowanie takiej koncepcji posługiwania się karami oraz środkami karnymi, aby ograniczać przestępczość, dając prymat zasadzie sprawiedliwości, bez naruszania godności tak sprawców czynów zabronionych, jak i ich ofiar.

Kamila Lichoń - Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy pokrzywdzonym a przestępcą (cz. 1).
Rozwój alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów nabiera coraz większego znaczenia. Wpływ doktryny i nowe rozwiązania legislacyjne torują temu drogę, czego wynikiem są modyfikacje na podłożu prawnym oraz zmiany w sferze politycznej. Tendencję tę odzwierciedla zwłaszcza odstępowanie od opiekuńczej roli państwa w zakresie władzy sądowniczej. Potwierdza to pogląd A. Szumańskiego, który wskazuje na zwiększanie roli tzw. prawa miękkiego oraz postępującą rewaloryzację inicjatywy prywatnej.

Damian Wąsik - Nadużycia przy sporządzaniu wyborczych list poparcia.
Czyny zabronione, wymierzone w prawidłowość dokumentowania poszczególnych czynności procesów organizacji wyborów i referendum (art. 248 kk), stanowią najczęściej popełniane przestępstwa skatalogowane w Rozdziale XXXI Kodeksu karnego. Rozbudowany, wielowariantowy przepis art. 248 kk obejmuje 6 typów przestępstw uderzających w legalność dokumentowania czynności wyborczych i referendalnych, zarówno w zakresie prac organów wyborczych, jak i w przedmiocie zgłaszania kandydatów.


Prawo gospodarcze

prof. UO dr hab. Rafał Adamus - Upadłość a legitymacja czynna wierzyciela w procesie pauliańskim.
Zróżnicowane opinie budzi zagadnienie legitymacji czynnej wierzyciela, na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika w procesie pauliańskim (opartym w szczególności o art. 527 i n. kc) wszczętym przed ogłoszeniem upadłości dłużnika. Powodem w takim procesie jest wierzyciel, a pozwanym osoba trzecia. Dłużnik (upadły) pozostaje co do zasady poza stosunkiem procesowym.


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Treść podpisu oraz podpisanie się pseudonimem a forma pisemna oświadczeń woli.
Problematyka zwykłej formy pisemnej jest bardzo rozległa i składa się na nią wiele zagadnień prawnych, nierzadko spornych w doktrynie i judykaturze. Niejako siłą rzeczy zagadnienia związane z podpisem własnoręcznym jako jednym z elementów zwykłej formy pisemnej dotyczą tylko pewnego jej wycinka.


Orzecznictwo ETS

Anna Maria Dzięgiel - Apteki dla farmaceutów.
Wyrok ETS z 19 maja 2009 r., (sprawa C-531/06) uchylił skargę Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej. Trybunał uznał zasadność przepisów prawa krajowego ograniczających uprawnienia do prowadzenia aptek do farmaceutów ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.