Numer 06-2014

Prawo karne

Katarzyna Figiel-Nieroba - Rozważania nad sposobami ograniczenia zjawiska prostytucji w Polsce cz.1.
Rozważania nad statusem prawnym prostytucji w Polsce wskazują na absurdalność dotychczasowych regulacji prawnych. Stąd też uważa się, że są dwa wyjścia: albo się prostytucji zakazuje i ten zakaz się egzekwuje, albo zjawisko dokładnie się reguluje prawnie (obowiązki podatkowe, składkowe, rejestracyjne, sanitarne, lecznicze itd.) i traktuje jako zawód (zło konieczne). Podnosi się, że milczenie prawa prowadzi donikąd, że jest ono wyrazem hipokryzji społecznej albo niemocy państwa.


Prawo gospodarcze

Prof. dr hab. Rafał Adamus - Przesłanki podmiotowe odkupu akcji w Kodeksie spółek handlowych.
W przypadku regulacji art. 4181 1 ksh reprezentacja w kapitale zakładowym danej spółki ustalana jest "indywidualnie", a nie przy uwzględnieniu posiadanych pakietów akcji w tej spółce akcyjnej także innych spółek zależnych od akcjonariusza większościowego


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Z problematyki zapisu windykacyjnego cz. I.
Zapis windykacyjny stanowi wyłom od zasady sukcesji uniwersalnej. Jego zaletą jest to, że umożliwia on pełną i natychmiastową (w chwili otwarcia spadku) realizację woli testatora odnośnie do zadysponowania składnikiem swojego majątku mortis causa. Z tego powodu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji zapisu windykacyjnego spełnia oczekiwania społeczne. W świadomości potocznej dyspozycja spadkodawcy na wypadek śmierci powinna wszak wywoływać skutki rzeczowe i być wiążąca. Do oceny, czy zawarte w testamencie rozrządzenie stanowi zapis windykacyjny, należy stosować prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, a nie w chwili sporządzenia testamentu


Prawo za granicą

Dagmara Miler - Funkcjonowanie prawa karnego i fenomen przestępczości w Japonii.
Sprawność funkcjonowania instytucji prawnych nie jest jedynie kwestią formalnego istnienia regulacji prawnych. Równie istotna jest warstwa kulturowa, częstokroć tak gęsta, że istniejący formalnie zapis przestaje mieć jakiekolwiek praktyczne znaczenie. Jeśli obyczaj nie pozwoli na zaaprobowanie danej regulacji, to społeczność uzna ją za nieistniejącą. Podejście takie stanowi odzwierciedlenie japońskich zasad honne i tatemae. Japońska pisana kultura prawna jest więc niczym innym, jak klasycznym tatemae.


Prawo administracyjne

Piotr Kominek - Stosowanie prawa administracyjnego.
Stosowanie prawa administracyjnego nazywamy stosowaniem prawa typu kierowniczego. W przypadku stosowania prawa typu kierowniczego, organ administracji publicznej musi posiadać odpowiednią kompetencję do wydawania rozstrzygnięć administracyjnych, będących aktami finalnymi procesu stosowania prawa administracyjnego.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.