Numer 07-08-2011

Prawo cywilne

Przemysław Adamus - Postępowanie klauzulowe z punktu widzenia wierzyciela.
Podstawowa zasada, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić niejednokrotnie nie jest przestrzegana przez zobowiązanych do świadczeń. Dlatego ustawodawca wprowadził sądową i egzekucyjną procedurę egzekwowania praw wierzyciela z jednoczesną ochroną statusu podmiotu zobowiązanego.

Adrian Patyk - Małżeństwa w świetle prawa cywilnego i kanonicznego (cz. 1).
Instytucja małżeństwa, pomimo różnych kryzysów, nadal pozostaje podstawową jednostką organizacyjną społeczeństwa. I mimo że nie wzbudza ona dzisiaj wielkiego szacunku, a w kilku krajach europejskich związki homoseksualne posiadają prawie te same prawa co małżeństwo, to jednak instytucja ta ma swoje trwałe miejsce w szeroko rozumianej kulturze. Małżeństwo jako instytucja prawa naturalnego stanowi integralny element kultury ogólnoludzkiej.


Prawo handlowe

Kamila Lichoń - Normatywna regulacja spółki cichej jako dopełnienie stosunków handlowych.
Spółka cicha pomimo braku normatywnej regulacji zarówno w Kodeksie spółek handlowych jak i w Kodeksie cywilnym nie straciła na wartości w polskim obrocie gospodarczym. Jako stosunek prawny o formie dogodnej obustronnie dla rozwiązań o charakterze inwestycyjnym stanowi obecnie jedną z najczęściej zawieranych umów nienazwanych.Pomimo wielu zalet jakie stwarza umowa spółki cichej zarówno dla wspólnika cichego jak i przedsiębiorcy (o czym będzie mowa w dalszej części) to właśnie brak regulacji normatywnej może prowadzić do znacznych komplikacji, skutkujących ? poza występowaniem problemów w odróżnieniu umowy spółki cichej od innych umów cywilnoprawnych ? nawet zawarciem, wbrew woli stron, zamiast umowy spółki cichej zupełnie odmiennej (umowy o innym charakterze).


Prawo karne

Michał Pietkiewicz - Inny podobnie niebezpieczny przedmiot? w przestępstwie rozboju.
Śledząc ewolucję uregulowań dotyczących przestępstwa rozboju poczynając od lat 50. do obecnej, wskazanej w art. 280 par. 2 kk, możemy dostrzec wyjątkową niekonsekwencję w przedmiocie uznawania pewnych rzeczy jako ?niebezpieczne?. Niejednokrotnie bowiem Sądy Apelacyjne czy nawet Sąd Najwyższy w orzeczeniach uznawały ten sam przedmiot za niebezpieczny, lecz później odmawiały mu tego waloru.

Paulina Łojko - PRZEDAWNIENIE W PRAWIE KARNYM.
Uzasadnienie przedawnienia należy do najbardziej kontrowersyjnych problemów w prawie karnym. Przedawnienie uzasadnia się odpadnięciem ? po upływie oznaczonego czasu ? potrzeby karania z punktu widzenia prewencji generalnej i prewencji specjalnej. Dla instytucji przedawnienia istotne znaczenie ma zarówno odpowiednie wyznaczenie górnej granicy terminu przedawnienia, jak i skutki z tym związane.Jednocześnie w skuteczności stosowania prawa karnego należy zwrócić szczególnie uwagę na zapobieganie upływowi terminu przedawnienia celem poszanowania prawa. Ponadto w instytucji przedawnienia, należy brać pod uwagę teorię dowodową i teorię poprawy (względy drugorzędne).

Agnieszka Baj - Dochodzenie w kodeksie postępowania karnego z 19 marca 1928 roku.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na terenie Rzeczpospolitej różnorodność regulacji prawnych cechowała każdą gałąź prawa i skutkowała koniecznością tymczasowego stosowania rozwiązań prawnych państw zaborczych. Jednocześnie była ona impulsem dla reform ustawodawczych w Polsce, by stworzyć jednolite prawo dla całego państwa.


Prawo międzynarodowe

Agnieszka Szpak - Tajne więzienia CIA w Polsce a zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski.
W 2005 r. Washington Post jako pierwszy zarzucił istnienie tajnych więzień CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza) w Europie Wschodniej. Inne media i organizacja pozarządowa Human Rights Watch wskazały później Polskę jako jeden z krajów, na terytorium którego CIA prowadziła takie tajne więzienia.


Europejski Trybunał Praw Człowieka

Anna Maria Dzięgiel - Wyrok w sprawie Krzyża.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydając 3 listopada 2009 wyrok w sprawie Laustii przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06) orzekł, że umieszczanie Krzyży w klasach stanowi naruszenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, jak również ingeruje w prawo do wolności osobistej, które jest zagwarantowane każdemu uczniowi.


Prawo za granicą

Ewelina Mazur - Rekodyfikacja słowackiego prawa karnego.
Przyczyną uzasadniającą przeprowadzenie rekodyfikacji słowackiego prawa karnego materialnego była przede wszystkim potrzeba jego dostosowania do systemu prawnego obowiązującego w państwach demokratycznych. Kodeks Karny obowiązujący od 1 stycznia 1962 roku był wielokrotnie nowelizowany1, dlatego wiele jego regulacji było nieprzejrzystych, a wręcz przestarzałych. Od 1 stycznia 2006 roku obowiązuje nowy Kodeks Karny, który wraz z Kodeksem Postępowania Karnego zastąpił dotychczas obowiązujące regulacje prawnokarne.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.