Numer 07-08-2012

Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Zakres uznaniowości sądu w sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 kc).
Dyskrecjonalność sądu (sędziowska) pojawia się wszędzie tam, gdzie sędzia nie podchodzi do procesu stosowania prawa w sposób ściśle sformalizowany i związany; wszędzie tam gdzie ma on pewną swobodę, luz decyzyjny przy ferowaniu rozstrzygnięcia (tzw. aktywizm sędziowski). Nie jest on wówczas postawiony przed zadaniem przeprowadzenia prostej, racjonalnej subsumpcji, lecz jest upoważniony do wyważenia pomiędzy większą ilością alternatyw, tj. musi rozstrzygać rzeczowo.

Aleksiej Czepik - Mediacje w sprawach cywilnych w statystyce.
Powodzenie mediacji jest uzależnione od szeregu czynników, takich jak profesjonalizm mediatorów lub zadowolenie stron z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego. Niemniej jednak uważam, że w obecnym stadium rozwoju tej instytucji bardzo ważna jest rola sądów powszechnych. Głównym założeniem badań nad poglądami sędziów na temat mediacji było dokonanie oceny funkcjonowania mediacji sądowej w polskim systemie prawa, poznanie stosunku sędziów do instytucji alternatywnego rozwiązywania sporów oraz potrzeby zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego dla usprawnienia postępowania mediacyjnego.


Prawo pracy

Julia Semena - Molestowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy.
Molestowanie (nękanie pracownika) oraz molestowanie seksualne stanowią w zatrudnieniu niepożądane zjawiska uznane za przejaw dyskryminacji. Warunkiem koniecznym zaistnienia tych zjawisk jest brak zgody pracownika na molestowanie. Powinien on wyrazić swój sprzeciw w sposób werbalny lub pozawerbalny, stanowczo i jednoznacznie.


Prawo karne

Paulina Drzazga - Szczególne przypadki seksualnego wykorzystania osoby bezradnej lub niepoczytalnej.
Na podstawie art. 198 kk odpowiadają osoby, które świadomie i z zamiarem bezpośrednim wykorzystały brak zdolności ofiary do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Przy czym podstawą karalności jest wykorzystanie osoby, znajdującej się w stanie opisanym w art. 198 kk, a nie sam stan psychiczny ofiary.

Zygmunt Kukuła - Pranie brudnych pieniędzy Glosa do wyroku SN z 4. 10. 2011 r. sygn. III KK 28/11. (OSN Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, poz. 8).
Znamię ?korzyści związanych z czynem zabronionym? musi być udowodnione w postępowaniu karnym w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 kk. Należy przy tym podnieść, że ustawodawca nie wymaga ustalenia przez sąd, aby czyn stanowiący źródło wartości majątkowych mających charakter "brudnych pieniędzy", spełniał wszystkie znamiona przestępstwa.

Kamila Lichoń - Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy pokrzywdzonym a przestępcą (cz. 2).
Mediacja w Polsce pojawiła się na początku lat 90. XX w. tylko w rozważaniach teoretycznych. Wprowadzenie mediacji do polskiego prawa karnego, jako instytucji procesowej o określonych materialnoprawnych skutkach, poprzedzone było eksperymentalnymi pracami dotyczącymi czynów karalnych nieletnich. Pozytywne efekty eksperymentu przeprowadzonego w latach 1996?1999, skłoniły do nowelizacji ustawy z 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich, którą wprowadzono instytucję mediacji. Nowelizacja ta, dokonana 15 września 2000 r., upoważniła sąd do skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez osoby godne zaufania, bądź instytucje (art. 3a).


Prawo gospodarcze

prof. UO dr hab. Rafał Adamus - Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości.
Przepis art. 272 ust. 2 p. u. n. w pierwotnym brzmieniu stanowił, że układem w postępowaniu upadłościowym obejmuje się odsetki od wierzytelności w stosunku do upadłego, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości za cały czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia1. Przepis ten, wprowadzający zasadę (nową w polskim porządku prawnym) objęcia układem odsetek za cały czas opóźnienia, był krytykowany zarówno przez praktyków jak i teoretyków prawa. Z tej przyczyny ustawodawca, przy okazji dużej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego z 6 marca 2009 r. zdecydował się usunąć kontrowersyjną normę prawną i uchylił ust. 2 art. 272 p. u. n.

Aleksander Batoryna - Groupement d?intér?t économique jako pierwowzór europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych.
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) zostało powołane do życia w 1985 roku. EZIG jest międzynarodowym podmiotem prawa, łączącym cechy spółki osobowej, konsorcjum i stowarzyszenia.


Prawo administracyjne

Piotr Kominek - Rozwiązywanie sporów.
Jedną z funkcji prawa administracyjnego jest rozwiązywanie sporów prawnych. W prawie tym nie sposób pominąć interesu jednostki. Ukształtowanie praw lub obowiązków podmiotów ma zarówno wymiar społeczny jak i jednostkowy. Następuje w zgodzie z zasadą praworządności.


Prawo spółdzielcze

Tomasz Dąbrowski - Ewolucja historyczna polskiego prawa spółdzielczego (cz. 1).
Obecny kształt spółdzielczości w Polsce jest wypadkową doświadczeń historycznych, przemian wymuszonych prawami rynku oraz regulacjami prawnymi. Obowiązująca ustawa Prawo spółdzielcze z 1982 r. była wielokrotnie nowelizowana, przy czym nie zawsze dokonywane zmiany były trafne. W efekcie jest to akt prawny mało czytelny i trudny w stosowaniu.


Prawo międzynarodowe

Barbara Surdykowska - Jak stworzyć rynek pracy pomocny dla pracownika? Europejskie Porozumienie dotyczące włączających rynków pracy.
XXI wiek nie zaczął się dobrze dla europejskich pracowników. Rynki pracy państw unijnych wstrząsane są zaburzeniami powodowanymi przez presję globalizacyjną, zmiany charakteru pracy, kolejne kryzysy. Problemy ze znalezieniem nowego zatrudnienia mają starsi pracownicy. Nie łatwiej jest młodym ludziom, którzy pracy szukają po raz pierwszy. Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej od kilku lat balansuje na trudnym do zaakceptowania poziomie niebezpiecznie zbliżającym się do 10 procent.


Teoria prawa

Mariusz Paradowski - Wybrane instytucje prawa rzymskiego ? analiza teoretyczna.
Rozwiązania prawne przyjęte w okresie starożytnego Rzymu znalazły odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującym porządku prawnym. Wyraźny jest zwłaszcza wpływ prawa rzymskiego na trwający rozwój prawa prywatnego. Wyraża się on w mechanizmie działania instytucji prawnych.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Uchwały NSA

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.