Numer 07-08-2014

Prawo gospodarcze

prof. Rafał Adamus, Sławomir Szejna - Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta.
Konsorcjum jest bardziej odformalizowaną strukturą, niż spółka handlowa. Analiza aktualnego stanu prawnego w zakresie skutków upadłości konsorcjanta dla stosunku konsorcjum, (art. 874 2 kc) wskazuje, że nie odpowiada on nowoczesnym potrzebom gospodarczym. Niezbędna jest zatem dyskusja nad kierunkiem zmian przepisów prawa w tym zakresie. Potrzebna jest przy tym bardziej elastyczna regulacja prawna, niż skutki ogłoszenia upadłości wspólnika handlowej spółki osobowej, odpowiadającego całym swym majątkiem za zobowiązania spółki. Nie każde bowiem ogłoszenie upadłości jednego z konsorcjantów powinno skutkować ostatecznym rozwiązaniem wielopodmiotowego stosunku konsorcjum.


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Z problematyki zapisu windykacyjnego cz. II.
W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny oraz przedmiot tego zapisu. De lege lata nie istnieje odrębne sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. Oznacza to, że sąd spadku obowiązany jest z urzędu rozważyć, czy treść testamentu stanowi o powołaniu do spadku, czy też zawiera zapis windykacyjny, czy też może zawiera jednocześnie oba takie postanowienia. Postulować należy, aby w kodeksie postępowania cywilnego pojawił się przepis o brzmieniu: "jeżeli w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie orzeczono o nabyciu przedmiotu zapisu windykacyjnego, sąd wyda w tym przedmiocie postanowienie uzupełniające, stosując odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału".

Mariusz Śladkowski - Egzekucja świadczeń niepieniężnych.
Nowelizacja kpc wprowadzona ustawą z 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dość istotne zmiany dotyczące "ukształtowania" środków przymusu przy m. in. egzekucji należności niepieniężnych. Zaproponowano przede wszystkim zdecydowane podwyższenie wysokości grzywien. Ponadto wprowadzono rozwiązanie wzorowane na romańskich systemach prawnych - jeżeli dłużnik nie wykonuje czynności, której inna osoba nie może za niego wykonać, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd ? na wniosek wierzyciela - może zamiast zagrożenia grzywną na wypadek niewykonania czynności w wyznaczonym terminie, zagrozić dłużnikowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wierzyciela

Michał Mamica - Ustalenie granic zarządu majątkiem spadkowym przez kuratora spadku.
Kurator spadku może reprezentować spadek w procesie o własność nieruchomości wchodzącej w skład tego spadku, posiadając przy tym legitymację procesową bierną wynikającą z zastępstwa pośredniego. Wynika to nie tylko z przepisów prawnych, ale także ze sposobu reprezentacji spadkobierców przez kuratora nieobjętego spadku w procesie o własność nieruchomości, który w należyty sposób zabezpiecza ich prawa, a zarazem pozwala na dochodzenie słusznych i należnych roszczeń przez osoby trzecie.

Sabina Wencel - Klauzula dobrych obyczajów na przykładzie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Efekt implementacji dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych do polskiego porządku prawnego należy uznać za niefortunny. Przyjęcie bowiem odrębnego aktu prawnego zdecydowanie nie zapewnia przejrzystości i spójności systemowej. W tej sytuacji w doktrynie podkreśla się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie reformy ustawodawstwa w tym zakresie, polegającej na włączeniu materii objętej ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Prawo karne

Katarzyna Figiel - Rozważania nad sposobami ograniczenia zjawiska prostytucji w Polsce cz. II.
Całość rozważań nad statusem prawnym prostytucji w Polsce wskazuje na absurdalność dotychczasowych regulacji prawnych. Stąd też uważa się, że są dwa wyjścia: albo się prostytucji zakazuje i się ten zakaz egzekwuje, albo się zjawisko dokładnie reguluje prawnie (obowiązki podatkowe, składkowe, rejestracyjne, sanitarne, lecznicze itd.) i traktuje jako zawód (zło konieczne). Podnosi się, że milczenie prawa prowadzi donikąd, że jest ono wyrazem hipokryzji społecznej albo niemocy państwa

Andrzej Gawliński, Katarzyna Karwowska - Kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzenia w przypadku pożaru - przyczyny pożarów i techniczne aspekty oględzin miejsca zdarzenia.
Śledcze badanie miejsca zdarzenia, jeżeli jest przeprowadzone w sposób prawidłowy, stanowi nieocenione, często jedyne źródło cennych wiadomości o zdarzeniu, czy też o jego ewentualnym sprawcy. W skład tego badania wchodzą zarówno czynności o charakterze procesowym, jak i pozaprocesowym - zespół działań, które są ze sobą powiązane.


Wymiar sprawiedliwości

Vasyl Lutsyk - Reformation Of Constitutional Status Of Public Prosecutor?s Office In Ukraine In Accordance With European Standards Of Public Prosecutor?s Activity.
Reformation of bodies of the public prosecutor?s office in Ukraine shall be carried out in direction of limitation of powers of public prosecutors in an extra- judicial sphere, strengthening of public prosecutors independence (both judicial and external), and also diminishing of structural and regular quantity of sections of the public prosecutor?s office and public prosecutor?s workers.


Prawo międzynarodowe

Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski - The legal character of the Strasbourg European Court judgments and their effects.
A possibility should be considered of including in the judgment a statement which of the authorities of the Defendant country and by what specific acts or omissions breached the rights guaranteed by the Convention. So far, in its judicial decisions the Court has only stated the fact of violating human rights sometimes awarding damages for the benefit of the applicant.


Prawo bankowe

Jarosław Iwanicki - Nowe narzędzia dla regulatora w projekcie zmian do prawa bankowego.
Umożliwienie organowi państwowemu odwoływania członków rad nadzorczych i zarządów banków z niedookreślonych przyczyn naruszyłoby powszechnie przyjęte zasady ładu korporacyjnego, zgodnie z którymi o odwołaniu takich osób decydują wyłącznie właściwe organy banków. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie tylko nie jest podyktowane koniecznością implementacji Dyrektywy CRD IV, ale wręcz stoi w sprzeczności z jej przepisami.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.