Numer 09-2012

Prawo karne

Joanna Brzezińska - "Wpływ przebiegu porodu" ? sporne znamię przestępstwa dzieciobójstwa.
Analiza struktury znamion przepisu art. 149 kk, typizującego przestępstwo dzieciobójstwa prowadzi do wniosku, że ustawodawca zdecydował się na stworzenie podstawy łagodniejszego potraktowania matki zabijającej dziecko, uzasadniając ten fakt szczególnym stanem zaburzeń jej psychiki, wywołanych wpływem, jaki przebieg porodu wywiera in concreto na rodzącą, jak również okresem ich wystąpienia.

Marlena Januszkiewicz - "Żądanie" i "współczucie" jako znamiona zabójstwa eutanatycznego.
W przypadku uśmiercenia na żądanie i pod wpływem współczucia zdecydowanie dominują okoliczności specyficzne i szczególne. Obie przesłanki (żądanie i współczucie) związane są z bardzo subiektywnymi odczuciami tak przyszłego pokrzywdzonego, jak i przyszłego sprawcy.


Prawo pracy

Ewelina Jakubowska - Obowiązki informacyjne pracodawcy (cz. I).
W demokratycznym państwie prawa ochrona interesów i praw pracownika stanowi niezwykle istotne zagadnienie. Jednym z jej przejawów są przepisy kodeksu pracy, które nakładają na pracodawcę obowiązki informacyjne względem zatrudnianych, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. W związku z faktem, że w ciągu ostatniej dekady, w kontekście polskim i unijnym, przybyło pracodawcom wiele zobowiązań tego typu, niezbędnym staje się przybliżenie kluczowych zagadnień wstępnych, związanych z tą tematyką. Zasadnicze znaczenie w niniejszym względzie ma profesjonalne zdefiniowanie obowiązków informacyjnych pracodawców zarówno w ogólnym jak i szczegółowym ujęciu. Ważnym jest również zarysowanie cech charakterystycznych i wzajemnych powiązań zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.


Prawo spółdzielcze

Tomasz Dąbrowski - Ewolucja historyczna polskiego prawa spółdzielczego (cz. II).
Obowiązująca ustawa z 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze była wielokrotnie nowelizowany, przy czym nie zawsze dokonywane zmiany były trafne. W efekcie jest to akt prawny mało czytelny i często trudny w stosowaniu. Dlatego najbardziej zasadnym byłoby uchwalenie nowej ustawy.


Wymiar sprawiedliwości

Tomasz Licak - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zachowaniu sędziów i członków ławy przysięgłych (cz. 1).
Rzetelnie prowadzony proces wymaga, aby sędziowie zachowywali się prawidłowo, a w szczególności, aby swoją postawą nie okazywali jakichkolwiek przejawów braku bezstronności. W szczególności dotyczy to postępowania karnego. W amerykańskim systemie prawnym sędziemu nie wolno swoim zachowaniem dać do zrozumienia członkom ławy przysięgłych, że uważa on oskarżonego za winnego. Ujawnienie jakichkolwiek przejawów stronniczości jest samodzielną podstawą apelacji nawet wówczas, gdy sędzia w rzeczywistości był całkowicie bezstronny. Naruszenie przepisów proceduralnych ma miejsce nawet wówczas, gdy sędzia swoim zachowaniem stworzył nawet pozory braku bezstronności.


Teoria prawa

Krzysztof Głowiak - Idea prawa naturalnego u autorów polskich.
Śledząc karty historii nasuwa się spostrzeżenie, że ilu było myślicieli prawnych tyle koncepcji prawa naturalnego. Było ono tematem wielu rozpraw, książek oraz prac naukowych i niejednokrotnie wywoływało burzliwe dyskusje i spory. Ścierały się w nich z jednej strony poglądy religijne a z drugiej poglądy świeckie.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.