Numer 09-2013

Prawo cywilne

Marlena Jankowska - Niezbywalność i niezrzekalność prawa do autorstwa utworu.
W odniesieniu do instytucji droit moral nie sposób zaprzeczyć, że więź twórcy z dziełem uzewnętrznia się głównie poprzez ujawnienie autorstwa. Pojawiająca się potrzeba praktyki, chociażby w zakresie pisania prac na zamówienie, sprawia, że przedstawiciele doktryn różnych krajów przyjmują różne koncepcje, które mają w ich opinii pogodzić "zamknięte" normy prawa autorskiego z normami obyczajowymi, bardziej otwartymi na dysponowanie autorstwem chociażby na drodze umowy cywilnoprawnej. Niemal w każdej z doktryn poszczególnych krajów koncepcje te wykazują swoją specyfikę, która po bliższej analizie jeszcze bardziej upewnia w przekonaniu, że prawo do autorstwa w swojej isticie jest niezbywalne i nie powinno być przedmiotem kontraktowania.


Prawo autorskie

Anna Maria Dzięgiel - Autoryzacja.
Autoryzacja stanowi mechanizm prawny umożliwiający autorowi przekazywanej do publikacji wypowiedzi, zagwarantowanie jej integralności oraz rzeczywisty przekaz. Jednym z głównych argumentów przeciwników autoryzacji jest okoliczność, że jest to instytucja spotykana tylko w Polsce, a w ogromnej większości państw demokratycznych nie występuje.


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Odmowa wydania w sprawie gospodarczej nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 1 i 2 kpc.
Niemało spraw toczących się przed sądami powszechnymi, a szczególnie przed wydziałami gospodarczymi sądów rejonowych i okręgowych to sprawy o zapłatę, w których powód dochodzi należnego mu świadczenia pieniężnego mającego swoje źródło w różnych zdarzeniach prawnych, najczęściej umowach. W sprawach przed sądami gospodarczymi status przedsiębiorcy ? w rozumieniu art. 43 kc ? odnosi się zarówno do powoda jak i do pozwanego (sprawy obustronnie profesjonalne).

Bartłomiej Opaliński - Zakres zastosowania przepisów kpa do ustawy o ochronie danych osobowych oraz do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Ustawodawca wprowadził odpowiednie regulacje prawne (art. 22 uodo oraz art. 3 uoin) wskazujące zakres zastosowania przepisów kpa do ustawy o ochronie danych osobowych oraz do ustawy o ochronie informacji niejawnych. W przypadku ochrony informacji niejawnych są one bardziej klarowne, natomiast w przypadku ustawy o ochronie danych osobowych ustawodawca wskazał jedynie, że postępowanie w zakresie ochrony tych danych prowadzi się na podstawie przepisów kpa, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Prawo administracyjne

Patrycja Sołtysiak - Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym Cz. 2.
Mediacja daje znaczące szanse na znalezienie rozwiązania, które będzie akceptowane przez strony sporu biorące udział w postępowaniu przed organami władz publicznych. Bez wątpienia będzie to miało wpływ zarówno na sposób jak i na zakres rozstrzygnięć podjętych przez organ w konkretnym postępowaniu.


Prawo karne

Mariusz Lewandowski - Problem dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej Cz. 1.
Wiek potencjalnego sprawy stanowi cenzus przypisania mu odpowiedzialności karnej, a wcześniej winy, która stanowi podstawę tej odpowiedzialności. Istotnym w związku z tym jest zagadnienie statusu nieletniego i niepełnoletniego w procesie karnym oraz szczególne rozwiązania procesowe, jakie się z tym statusem wiążą.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.