Numer 09-2014

Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Wybrane zagadnienia problematyki skargi na czynność komornika.
Przekazanie sądowi właściwemu skargi na czynność komornika wniesionej do sądu niewłaściwego miejscowo powinno nastąpić w formie postanowienia sądu a nie zarządzenia przewodniczącego. Do oceny zachowania terminu do wniesienia skargi na czynność komornika znajduje odpowiednie zastosowanie art. 200 3 kpc. Oznacza to, iż w przypadku przekazania skargi sądowi miejscowo właściwemu termin do jej złożenia jest dochowany w każdym przypadku złożenia skargi w sądzie niewłaściwym miejscowo, jeżeli tylko czynność ta została podjęta przed upływem terminu określonego w art. 767 4 kpc.

Krzysztof Michalak - Funkcje i role zasad współżycia społecznego w kodeksie cywilnym Systematyka przepisów cz. 1.
Istotna jest odpowiedź na pytanie, czym są zasady współżycia społecznego, a przede wszystkim - jaka jest ich treść. Przeprowadzona analiza wskazuje, że są one niepoddającym się wyczerpującemu skatalogowaniu zespołem wzajemnie powiązanych reguł należytego postępowania o odpowiednio moralnej, etycznej, obyczajowej, ale i społecznej genezie. Systemowi prawnemu natomiast gwarantują przymiot ucywilizowania. W celu możliwie wnikliwej analizy oddziaływania klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego na stosunki cywilnoprawne, w szczególności zaś na zobowiązania umowne, na gruncie polskiego kodeksu cywilnego, przyjęto ustalenie funkcji oraz ról klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym polskim.
Sabina Wencel - Klauzula abuzywna w kontekście zapisu na sąd polubowny.
Jednym z instrumentów służących ochronie konsumentów, przed "niebezpieczeństwami" ze strony przedsiębiorców, jest instytucja nieuczciwych postanowień umownych uregulowanych w art. 385- 385 Kodeksu cywilnego. Stanowią one efekt transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1. Regulacja kodeksowa dotyczy nie tylko umów konsumenckich zawieranych z wykorzystaniem wzorca umownego, ale także kontraktów bez jego użycia. Warto jednak podkreślić, że umowy z wykorzystaniem wzorca będą stanowiły przeważającą większość.


Prawo cywilne

Sabina Wencel - Klauzula abuzywna w kontekście zapisu na sąd polubowny.
Jednym z instrumentów służących ochronie konsumentów, przed "niebezpieczeństwami" ze strony przedsiębiorców, jest instytucja nieuczciwych postanowień umownych uregulowanych w art. 385- 385 Kodeksu cywilnego. Stanowią one efekt transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1. Regulacja kodeksowa dotyczy nie tylko umów konsumenckich zawieranych z wykorzystaniem wzorca umownego, ale także kontraktów bez jego użycia. Warto jednak podkreślić, że umowy z wykorzystaniem wzorca będą stanowiły przeważającą większość.


Prawo konstytucyjne

Mariusz Paradowski - Prawo do eutanazji w warunkach kultury polskiej.
W obowiązującym systemie prawnym krajów Europy Zachodniej eutanazja jest instytucją prawa medycznego oraz instytucją prawa obywatelskiego. Prawo do eutanazji zostało szczegółowo uregulowane odpowiednimi przepisami w Holandii, Luksemburgu, Belgii, Niemczech oraz w Albanii. Natomiast spośród wielkich religii jedynie Hinduizm przyzwala na eutanazję. W Polsce - jak dotąd - jest ona niedopuszczalna. Jednakże art. 30, 38 i 47 Konstytucji RP z 1997 r. dają podstawę do legalizacji eutanazji. Można z nich wywieźć uprawnienie do eutanazji procedowanej prawnie w granicach przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, stanowiącej źródło jego wolności.


Teoria prawa

Krzysztof Głowiak - Inspiracje dla współczesnych koncepcji prawno naturalnych cz. 1.
Zwolennicy prawa naturalnego uznają je za wspólne wszystkim kulturom - jest trwałe i nie zmienia się pomimo wydarzeń historycznych, zmieniających się poglądów i obyczajów. Prawa tego nie można człowiekowi odebrać, bo oparte zostało na jego naturze. Reprezentuje ono wartości samoistne, autonomiczne, uniwersalne i ponadczasowe, które są przeciwstawiane prawu pozytywnemu - stanowionemu w danym czasie przez określonych ludzi, zmiennemu na przestrzeni dziejów. Prawo natury jest uważane za nadrzędne wobec prawa stanowionego.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.