Numer 10-2011

Prawo karne

Agata Dyjas-Kuczka - Kontrowersje wokół kary dożywotniego pozbawienia wolności .
Kara dożywotniego pozbawienia wolności to najsurowsza z kar przewidzianych w naszym ustawodawstwie karnym. Pełni ona funkcję izolacyjną, ma chronić społeczeństwo przed szczególnie niebezpiecznymi sprawcami najcięższych zbrodni. Wyjątkowy cha- rakter tej kary wynika z uzasadnienia rządowego projektu kodek- su karnego, w którym podkreśla się, że kara ta ma być orzekana wyjątkowo - gdy zachodzą szczególne obciążające okoliczności i ma zastąpić oraz przejąć funkcję kary śmierci.

Ewelina Mazur - Model sądowego wymiaru kary w świetle nowelizacji kodeksu karnego .
Jak wynika z projektu nowelizacji kodeksu karnego nowy mo- del polityki karnej miałby polegać na zaostrzeniu odpowiedzial- ności karnej poprzez modyfikację modelu sądowego wymiaru kary określonego w art. 53 kk oraz podnoszenie dolnych i gór- nych granic ustawowego zagrożenia.


Prawo cywilne

Adrian Patyk - USTANIE INSTYTUCJI MAŁŻEŃSTWA .
W literaturze i doktrynie prawa rodzinnego i opiekuńczego wskazując na kres instytucji małżeństwa akcentuje się na dwa terminy - ustanie małżeństwa i unieważnienie małżeństwa.


Prawo administracyjne

Magdalena Bielikow Tomasz Dąbrowski - SKUTKI NIEUZASADNIONEGO OGRANICZENIA KONKURENCJI PRZY PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE .
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta podstawowej zasady, jaką jest zasada uczciwej konkurencji, wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych - w zależności od wagi naruszenia - mogą zostać uznane, w całości lub w części, za niekwalifikowane.


Prawo międzynarodowe

Aleksiej Czepik - Międzynarodowe uregulowania mediacji w sprawach cywilnych .
Niedoskonałości systemu prawnego powodują m. in. znaczne wydłużenie postępowań sądowych oraz zbyt wysokie wydatki ponoszone na przeprowadzenie procesów. Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów stanowi panaceum na przedmiotowe dolegliwości oraz znacząco wpływa na poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości i obniżenie kosztów rozstrzyganych spraw. Wprowadza ją coraz więcej państw; obligują do jej stosowania dyrektywy UE. W Polsce zmiany kpc w tym zakresie nadal są niesatysfakcjonujące.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.