Numer 10-2012

Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zalaniem lokalu a art. 433 kc.
Ze względu na dużą częstotliwość występowania różnego rodzaju zalań w budownictwie wielopiętrowym, przesądzenie o tym, czy przepis art. 433 kc obejmuje również przelanie się cieczy z pomieszczenia na kondygnacji położonej wyżej do pomieszczenia znajdującego się na niższej kondygnacji, jest istotne. Ustalenie podstawy odpowiedzialności, obok ustalenia podmiotu odpowiedzialnego i przesłanek odpowiedzialności, ma tutaj zasadnicze znaczenie. Dla przykładu w najbardziej typowym wypadku zalania spowodowanego przypadkowym pęknięciem czy rozszczelnieniem rury kanalizacyjnej zastosowanie (lub nie) art. 433 kc będzie decydować o przypisaniu odpowiedzialności odszkodowawczej.


Prawo pracy

Marcin Jachimowicz - Kwalifikacja wypadków przy pracy.
Dokonanie odpowiedniej kwalifikacji zdarzenia uznanego za wypadek przy pracy nie jest zadaniem łatwym i powodować może poważne problemy praktyczne. Niewłaściwa kwalifikacja zdarzenia uznanego za wypadek przy pracy ma wpływ na rodzaj i wysokość świadczeń wypadkowych. Prowadzić może również do odpowiedzialności karnej.

Ewelina Jakubowska - OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY (cz. 2).
W demokratycznym państwie prawa ochrona interesów i praw pracownika stanowi niezwykle istotne zagadnienie. Jednym z jej przejawów są przepisy kodeksu pracy, które nakładają na pracodawcę obowiązki informacyjne względem zatrudnianych, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym.


Prawo międzynarodowe

Bożena Serwin - Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.
Wobec zaostrzającego się kryzysu gospodarczego państw strefy euro, dynamiki nabrały prace nad koniecznością wzmocnienia systemu zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Toczące się w tej kwestii dyskusje przewidywały rozwiązania, które wiązały się z koniecznością zmian Traktatu Unii Europejskiej.


Wymiar sprawiedliwości

Marcin Owsianka, Łukasz Kucwaj - Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny.
Funkcjonariusz publiczny w demokratycznym państwie prawnym jest gwarantem stabilności i praworządności. Poprzez prawidłowo wypełniane obowiązki urzeczywistnia się ochrona prawna, która jest niczym innym jak strzeżeniem nienaruszalności norm prawnych będących regułami obowiązującego zachowania w państwie. Niewątpliwie wykonywanie obowiązków przez komornika sądowego jest realizacją norm prawa procesowego.

Tomasz Licak - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zachowaniu sędziów i członków ławy przysięgłych (cz. 2).
Rzetelnie prowadzony proces wymaga, aby sędziowie zachowywali się prawidłowo, a w szczególności, aby swoją postawą nie okazywali jakichkolwiek przejawów braku bezstronności. W szczególności dotyczy to postępowania karnego.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.