Numer 10-2013

Prawo cywilne

Maciej Grzegorczyk - Potrzeba nowelizacji ustawy o ochronie baz danych.
Rozważania nad przepisami ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwalają na wskazanie luk w tych regulacjach oraz przedstawienie zmian, za którymi przepisy prawne nie nadążają. Wdrożenie dyrektywy UE 96/9/WE z 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych wytworzyło nową koncepcję dwutorowości ich ochrony.

Marlena Jankowska - Niezbywalność i niezrzekalność prawa do autorstwa utworu Cz. 2.
Przegląd wybranych regulacji systemu common law


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - Klauzula odpowiedzialności zastępczej a odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze.
Klauzule odpowiedzialności zastępczej znajdują zastosowanie przede wszystkim do ukształtowania odpowiedzialności karnej menadżerów za przestępstwa gospodarcze. Kształtują one niezależną odpowiedzialność za mocodawcę, zamiast wspólnej z nim odpowiedzialności.

Mariusz Lewandowski - Problem dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej jednostki Cz. 2.
Wiek potencjalnego sprawcy stanowi cenzus przypisania mu odpowiedzialności karnej, a wcześniej winy, która stanowi podstawę tej odpowiedzialności. Istotnym w związku z tym jest zagadnienie statusu nieletniego i niepełnoletniego w procesie karnym oraz szczególne rozwiązania procesowe, jakie się z tym statusem wiążą


Prawo administracyjne

Mirosław Pawełczyk - Dopuszczalność egzekucji przez innym pracowników urzędów skarbowych niż poborcy skarbowi. Uwagi krytyczne na tle praktyki niektórych urzędów skarbowych.
Powierzenie czynności przewidzianych w ustawie egzekucyjnej innym podmiotom aniżeli poborcy skarbowi, może pociągać za sobą daleko idące skutki prawne ? począwszy od utraty zaufania obywateli do prawa czyli naruszenie fundamentalnej zasady prowadzonego postępowania, przez ewentualność uznania danego naruszenia mogącego potencjalnie stanowić podstawę wzruszenia decyzji w trybie zwyczajnym czy nawet nadzwyczajnym, na problemie określenia podmiotu zobowiązanego do ewentualnego odszkodowania kończąc.

Magdalena Kowalczyk - Zakończenie postępowania kontrolnego według ustawy o kontroli skarbowej.
W obecnym stanie prawnym jedno postępowanie kontrolne prowadzone przez organ kontroli skarbowej w sensie merytorycznym może kończyć się wydaniem zarówno decyzji, jak i wyniku kontroli. Od formy zakończenia postępowania kontrolnego zależy, w jaki sposób będzie można skarżyć i odwoływać się od rozstrzygnięcia.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.