Numer 11-2011

Prawo karne

Krystyna Szczechowicz - Karnoprawne konsekwencje uwzględniania wyroków skazujących zapadłych w państwach UE .
Przyjęcie decyzji ramowej Rady Europy 2008/675/WSiSW z 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz jej krajowe implementacje stanowią realny środek w dziedzinie prawa karnego, który opiera się - aczkolwiek nie w sposób klasyczny - na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

Radosław Krajewski - Prawno karne aspekty zwyczajowego tytułowania osób nieposiadających stopnia i tytułu oraz niesprawujących funkcji .
Tytułowanie przez osoby trzecie - z powodów zwyczajowych, grzecznościowych - osób nie posiadających stopnia i tytułu oraz nie sprawujących już funkcji, mieści się w granicach prawnokarnej dopuszczalności, choć granice te są niekiedy przekraczane. Nie jest zaś dopuszczalne, aby osoby te same się tak tytułowały gdyż takie zachowanie wyczerpywałoby znamiona art. 61 §1 kodeksu wykroczeń.


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Forma pisemna czynności prawnych zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem) .
Zwykła forma pisemna czynności praw- nych, a ściślej oświadczeń woli, przewidziana w art. 78 §1 kc charakteryzuje się tym, że treść oświadczenia woli zostaje utrwalona w dokumencie i opatrzona własnoręcznym podpisem. Tylko zwykła forma pisemna może przy tym zostać zastrzeżona przez ustawę dla celów dowodowych, a więc ad probationem. Co więcej rygor ten będzie zasadą (rygor nieważności i ad eventum związany będzie ze zwykłą formą pisemną tylko wtedy, gdy ustawa expressis verbis będzie tak stanowić). Na tle formy szczególnej czynności prawnych zastrzeżonej dla celów dowodowych (ad probationem) nie brak kwestii wywołujących spory doktrynalne. Pamiętać należy też i o tym, że aktualnie w stosunkach między przedsiębiorcami niezachowanie zwykłej formy pisemnej nie jest obarczone konsekwencjami w postaci utrudnień dowodowych. Forma ta nie ma zatem zastosowania do czynności prawnych dokonanych w tych, wyodrębnionych w oparciu o kryterium podmiotowe, stosunkach prawnych. Tak samo ma się rzecz, jeśli idzie o stosunki prawne w obrocie międzynarodowym. Zresztą jest ona obca wielu nowoczesnym systemom prawnym.

Julia Semena - Mobbing na tle ochrony dóbr osobistych .
Analizując istotę i cechy mobbingu można zauważyć, że w procesie jego stosowania dochodzi do naruszania dóbr osobistych osób nim dotkniętych. Pracownicy są objęci ochroną gwarantowaną przez przepisy kodeksu pracy i mogą dochodzić roszczeń określonych w art. 943 kp. Jednak ochrona przed tym zjawiskiem przewidziana w kodeksie pracy nie jest wystarczająca i sięgnięcie do przepisów kodeksu cywilnego, umożliwiających kompensatę szkody niemajątkowej oraz majątkowej spowodowanej naruszeniem tych dóbr, może okazać się nieodzowne.


Prawo karne

Dariusz Jagiełło - Przesłanki stosowania czynów współukaranych .
Prawo karne materialne posługuje się określeniem przestępstw lub czynów współukaranych, których sama już konstrukcja budzi poważne wątpliwości, ze względu na brak ustawowej ich definicji. Wątpliwości te potęguje również sprzeczna linia orzecznicza sądów w zakresie analizowanej problematyki. Gruntownego rozważenia wymagają zatem wszystkie propozycje zgłaszane w tym zakresie, a także w konsekwencji zaproponowanie najwłaściwszego rozwiązania niewątpliwego problemu, jaki jawi się w wywołanym temacie.


Prawo rodzinne

Paulina Łojko - SEPARACJA MAŁŻONKÓW .
Z art. 611 § 1 kro nie wynika, jakie konkretne zdarzenia mogą być przyczyną, dla której jedno z małżonków lub oboje mogą wystąpić z żądaniem separacji. Instytucja separacji została wprowadzona do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na podstawie nowelizacji z 21 maja 1999 roku1. Według art. 611 § l kro jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację. W porównaniu do instytucji rozwodu pozytywna przesłanka separacji jest mniej rygorystyczna. Do orzeczenia separacji konieczne jest bowiem wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia, który nie musi być, jak w wypadku rozwodu, trwały. Wskazuje się, że pominięcie przez ustawodawcę przesłanki trwałości rozkładu pożycia odzwierciedla restytucyjny charakter instytucji separacji, ponieważ istnieje jeszcze szansa na powrót małżonków do wspólnego pożycia.


Prawo międzynarodowe

Małgorzata Polkowska - Kompetencja własna państwa a prawo międzynarodowe .
Deklaracja zasad prawa międzynarodowego z 1970 r. m. in. głosi, że "każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny?. Prawo to wiąże się z prawem do samostanowienia, którego żaden naród nie może być pozbawiony. Granicą wykonywania władzy suwerennej państwa jest poszanowanie suwerenności innych państw. Ponadto państwa przyjmują na siebie zobowiązania międzynarodowe i poddają swoją działalność przyjętym przez siebie normom prawa międzynarodowego.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.