Numer 11-2012

Prawo administracyjne

Łukasz Pasternak - Korupcja w systemie zamówień publicznych.
System zamówień publicznych nie jest wolny od wad i w jego obszarze często dochodzi do naruszeń prawa, które często mają swoje podłoże korupcyjne. Być może wynika to z faktu, że uzyskanie korzystnego kontraktu na ?zamówienie?, które jest realizowane ze środków publicznych, często wiąże się z szansą na znaczne dochody firm realizujących kontrakty.


Prawo gospodarcze

Paweł Rosiński, Krystian Frelek - Dziedziczenie odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na gruncie art. 299 ksh.
Wynikająca z art. 298 par 1 Kodeksu handlowego odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania przechodzi na jego spadkobierców ? orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 1996 r. (III CZP 114/96).


Prawo cywilne

Grzegorz Wolak - Status spadkobiercy a prawo do zachowku.
Odpowiedź na pytanie, komu roszczenie o zapłatę zachowku a w szczególności, czy może ono przysługiwać także spadkobiercom, ma kluczowe znaczenie dla przesądzenia o istnieniu legitymacji czynnej w takim procesie.

Jerzy Akińcza - Doradca tymczasowy jako podmiot postępowania cywilnego.
W rozważaniach nad podmiotami postępowania cywilnego często pomijaną pozostaje, występująca w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie osoba doradcy tymczasowego. Mimo ściśle określanego i wąskiego obszaru udziału doradcy tymczasowego w postępowaniu przed sądem cywilnym, z punktu widzenia interesu podmiotu, wobec którego toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, jego udział w postępowaniu, każdorazowo ważyć będzie na zachowaniu interesu prawnego osoby objętej wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.

Zbigniew Korba, Aleksander Czech, Marta Jóźwiak - Nowela KPC zmienia wiele, ale ?..
Średnia długość rozpatrywania sprawy gospodarczej w polskich sądach to 276 dni, co plasuje nas w średniej europejskiej ? pokazują wyniki autorskiego badania kancelarii prawniczej Deloitte Legal przeprowadzonego w 13 państwach.


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ZAKRES POJĘCIOWY.
Definicja ustawowa funkcjonariusza publicznego, którą zamieszczono w art. 115 par 13 części ogólnej kodeksu karnego, odgrywa ważną rolę w procesie wykładni znamion niektórych przepisów karnych. Pozwala na ustalenie, która z osób może odpowiadać za niektóre przestępstwa indywidualne, których podmiotem jest funkcjonariusz publiczny. Pojęcie funkcjonariusza publicznego wykazuje też związek z zawartą w art. 115 par 19 kk definicją osoby pełniącej funkcję publiczną. Obydwa pojęcia przysparzają pewnych problemów praktykom, posiadają bowiem nieostry zakres znaczeniowy, wymagający doprecyzowania go na drodze pozaustawowej.


Prawo pracy

Julia Semena - Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
Kodeks pracy zawiera szczegółową regulację problematyki równego traktowania pracowników oraz ich niedyskryminowania w zatrudnieniu. Nastąpiło to pod wpływem prawa unijnego1. Przepisy te określają też środki ochrony przysługujące dyskryminowanemu pracownikowi.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.