Numer 11-2013

Prawo gospodarcze

Rafał Adamus - Kilka uwag do projektu założeń "Prawa restrukturyzacyjnego".
Według przedstawionych propozycji ustawy "Prawo restrukturyzacyjne", w dziedzinie niewypłacalności, miałyby w przyszłości obowiązywać dwa odrębne akty prawne: "Prawo restrukturyzacyjne" i "Prawo upadłościowe". Przy czym w obszarze regulacji Prawa restrukturyzacyjnego miałyby znaleźć się zagadnienia dotyczące układu (restrukturyzacji zobowiązań dłużnika za zgodą odpowiedniej większości wierzycieli), a w obszarze regulacji Prawa upadłościowego zagadnienia związane z likwidacją masy upadłości.


Prawo pracy

Julia Semena - Pojęcie mobbingu w kodeksie pracy.
Definicja mobbingu jest nader rozbudowana, składa się z elementów niedookreślonych. W doktrynie trafnie podkreśla się, że pojęcie i zakres mobbingu są niejasne i często trudne do odróżnienia od dyskryminacji. Tymczasem rozróżnienie tych pojęć ma duże znaczenie z uwagi na odmienne sankcje


Prawo administracyjne

Piotr Kominek - Publiczne prawa podmiotowe.
Możemy mówić o dwóch rodzajach publicznych praw podmiotowych. Negatywne publiczne prawa podmiotowe polegają na roszczeniu jednostki wobec państwa, aby nie wkraczało ono w sferę wolności określonej w konstytucji. Pozytywne publiczne prawa podmiotowe polegają na roszczeniu jednostki wobec państwa, aby zapewniło ono jednostce korzystanie z przysługujących jej uprawnień (świadczeń)

Konstanty Dobiejewski, Justyna Olszowy - Prawo zakwestionowania nowo naliczonej opłaty za użytkowanie wieczyste.
Koniec roku to czas, w którym osoby fizyczne i przedsiębiorcy, będący użytkownikami wieczystymi mogą otrzymać oświadczenie o aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która będzie ich obowiązywać od stycznia następnego roku. Jeżeli wysokość tejże opłaty wydaje im się nieuzasadniona, mają prawo ją zakwestionować w postępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym, a w ostateczności zwrócić się do sądu.


Prawo karne

Adam Kiljan - Warunkowe umorzenie postępowania a zasady procesu karnego.
Zasady procesu karnego to pojęcie powszechnie występujące w literaturze prawa karnego procesowego, które nie jest jednak rozumiane jednoznacznie. Brak jednak jakiejś oficjalnej definicji zmusza nas do jej skonstruowania i przemyślenia roli, jaką zasady odgrywają w procesie karnym


Prawo rodzinne

Jerzy Akińcza - Choroba jednego z małżonków - Trwałość związku małżeńskiego a klauzula zasad współżycia społecznego.
Każdy z nupturientów, słowa "?ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci" winien traktować, nie tyle w kategorii obowiązku, ile dbałości o osobę, której przyrzeczenie to składa.


Prawo handlowe

Anna Maria Dzięgiel - Rosyjska spółka jawna.
Jedną z prawnych form prowadzenia przedsiębiorstw w Rosji jest spółka jawna ?????? ???????????? (??), której regulacje znajdują się w kodeksie cywilnym. Spółką jawną ? zgodnie z przepisami tego kodeksu ? jest spółka, w której wspólnicy, zgodnie z zawartą między nimi umową, prowadzą działalność gospodarczą w imieniu tej spółki i odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.