Numer 12-2011

Prawo gospodarcze

Rafał Adamus - Upadłość deweloperska.
Sama idea uregulowania problematyki upadłości deweloperskiej niewątpliwie jest słuszna. Niemniej poszczególne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę nasuwają szereg istotnych wątpliwości. Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377, (zwana dalej ustawą deweloperską) w ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm., dodała w części trzeciej "Tytuł I a. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów". Poniżej krótki komentarz, w tym szereg uwag krytycznych, w stosunku do zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, które wkrótce - 29 kwietnia 2012r. - mają wejść w życie.

Marta Blok - Wierzyciel jako uczestnik postępowania naprawczego.
Postępowanie naprawcze charakteryzuje się tym, że ma je realizować sam przedsiębiorca jedynie przy udziale sądu i nadzorcy sądowego. Jednym z głównych założeń tego postępowania jest przywrócenie konkurencyjności na rynku przedsiębiorstwa, w którym jest ono przeprowadzane, przy jednoczesnym jak największym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Ustawą z 28 lutego 2004 roku (Dz. U. 2003 r., nr. 60, poz. 535 z późn. zm.) o postępowaniu upadłościowym i naprawczym (dalej p.u.n.) do prawa polskiego wprowadzone zostało postępowanie naprawcze. W kształcie, jaki nadała mu ta ustawa, jest to mało znane rozwiązanie w prawie polskim2. Przy pomocy tego postępowania powinien zostać osiągnięty zupełnie inny, szerszy cel, aniżeli przy użyciu wcześniej znanych postępowań, przeznaczonych dla przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi.


Prawo za granicą. Prawo gospodarcze

Kamila Lichoń - OCHRONA KONSUMENTA JAKO GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO ORAZ EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA RYNKU.
Dla osiągnięcia celów stawianych przez UE w aspekcie spójności gospodarczej, konwergencji w tej płaszczyźnie, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania i rozwoju konkurencyjności dóbr, niezbędne są działania wykorzystujące środki z zakresu ochrony konsumenta. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania czterech swobód, zwłaszcza swobodnego przepływu towarów i usług, odgrywa istotną rolę.Podkreślić należy, że głównym celem ochrony konsumenta jest wykreowanie takich warunków ekonomicznych na rynku, które będą realizować jego interesy. Tak więc niezbędnym atrybutem ochrony konsumenta jest istnienie związku pomiędzy jego interesem a ochroną samej konkurencji. Dlatego państwa członkowskie powinny przeciwdziałać monopolizacji i wspierać działania nakierowane na zapewnianie swobodnego wejścia na rynek i przepływu towarów i usług.


Prawo cywilne

Aleksiej Czepik - Kwalifikacje mediatorów w sprawach cywilnych.
Chociaż prawodawca nie przewidział dla mediatorów w sprawach cywilnych szczególnych wymogów kwalifikacyjnych, to podkreśla się, że ich wysokie kwalifikacje i spełnienie rygorystycznych wymagań odnośnie wykształcenia, etyki oraz przygotowania w zakresie postępowania mediacyjnego są konieczne. Niewłaściwie bowiem sformułowana ugoda nie będzie mogła być uwzględniona przez sąd powszechny.


Prawo karne

Katarzyna Figiel - Przestępstwo dzieciobójstwa Uwagi de lege lata i de lege ferenda.
Przestępstwo skodyfikowane w art. 149 Kodeksu karnego popełnia matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. W doktrynie wskazywano, że u podłoża tego występku leżą przede wszystkim przyczyny ekonomiczne i społeczne, a nie stan psychiczny sprawcy. Jednak ustalenia związku pomiędzy porodem a jego wpływem na matkę winno być analizowane przez biegłych lekarzy, gdyż ocena ta wykracza poza zakres wiedzy sędziowskiej. Autorka postuluje pominięcie w opisie czynu znamienia popełnienia przestępstwa w okresie porodu, co umożliwiłoby objęcie penalizacją art. 149 kk również czynów popełnionych w okresie późniejszym.


Prawo kanoniczne

Paulina Łojko - SEPARACJA MAŁŻONKÓW.
Instytucja separacji małżeńskiej jest typowa dla Kościoła katolickiego. Jej powstanie i rozwój powiązany był z kształtowaniem się prawa kanonicznego, które bazowało na leżącej u podstaw wiary zasadzie trwałości i nierozerwalności małżeństwa. Separacja była znana prawu kościelnemu już od pierwszych wieków istnienia Kościoła, co wynika z pism Ojców Kościoła, uchwał synodów i soborów. Pierwszy urzędowy dokument Kościoła katolickiego dotyczący separacji został wydany na soborze trydenckim. Postanowiono wówczas, że separacja nie narusza fundamentalnej zasady chrześcijańskiej wiary, którą stanowi nierozerwalność małżeństwa. Separacja wiązała się ściśle z tą zasadą, łagodząc ją i stanowiąc surogat rozwodu.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.