Numer 12-2012

Prawo karne

Jerzy Akińcza - Stalking ? zjawisko, odpowiedzialność prawna.
Zjawisko określane jako stalking zaczęło być powszechnie postrzeganym i wyodrębnianym jako forma działania przestępczego w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, gdy niebezpieczne, agresywne zachowania prześladowców dotknęły znane osoby ze świata artystycznego, doprowadzając do poważnego zagrożenia ich bezpieczeństwa lub nawet utraty życia.

Dariusz Jagiełło - Przesłuchanie poznawcze.
Przesłuchanie poznawcze to metoda przesłuchania czerpiąca z doświadczeń tak prawa jak i psychologii. Jest ono skuteczne zarówno w trakcie rozmów operacyjnych, jak również podczas przesłuchania świadka czy podejrzanego. Nie może umknąć uwadze, że odniesie ono zakładany efekt wyłącznie, gdy zastosowane będzie do osób składających szczere zeznania lub wyjaśnienia, a przy tym chcących współpracować z osobą prowadzącą czynności przesłuchania.

Magdalena Szramka - Nawiązka jako środek karny w związku z kradzieżą drzewa z lasu.
Kradzieże drewna generują co roku największe straty, jakie ponoszą Lasy Państwowe (LP), spośród wszystkich grup szkodnictwa leśnego. Orzeczenie nawiązki przy popełnieniu wykroczenia i przestępstwa wyrębu drzewa może być stosownie do treści danego przepisu albo fakultatywne albo obligatoryjne. Należy zaznaczyć, że orzeczenie nawiązki jest tytułem egzekucyjnym, który może stanowić podstawę do prowadzenia ewentualnej egzekucji. Ponadto w przypadku, gdyby nawiązka nie pokrywała całej wyrządzonej szkody można dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym.


Prawo cywilne

Małgorzata Wach-Pawliczak - Pełnomocnictwo w sprawach zamówień publicznych.
Zamawiający i wybrany wykonawca działają jako uczestnicy rynku, których relacje ujmowane są w kategoriach stosunków cywilnoprawnych. Wykorzystanie ogólnych konstrukcji cywilistycznych na gruncie Prawa zamówień publicznych stwarza często określone wątpliwości interpretacyjne, związane m. in. z koniecznością stosowania przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących przedstawicielstwa i pełnomocnictwa


Prawo administracyjne

Wojciech Maciejko - Rozszerzenie koncesji na nadawanie na multipleksie G l o s a do wyroku WSA w Warszawie z 25 maja 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 627/12.
Komentowanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 maja 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 627/121 oddalono dwie skargi, złożone przez Fundację L. oraz Spółkę M., na ostateczną decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 stycznia 2012 r. utrzymującą co do zasady w mocy poprzedzającą ją decyzję tego organu z 29 lipca 2011 r., która orzekała o zmianie (rozszerzeniu) koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1), która to koncesja obejmowała dotychczas tytuł do rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny.


Prawo międzynarodowe

Bożena Serwin - Zasadność funkcjonowania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w ramach Unii Europejskiej.
W dzisiejszych czasach dziedziną, która podlega dynamicznemu rozwojowi jest bezpieczeństwo, a ściślej mówiąc związane z nim środki jego ochrony. Przedsięwzięcia podejmowane w tym przedmiocie dyktuje współczesny świat, który przeniknięty został działaniami przestępczymi, nie tylko w wymiarze krajowym czy unijnym, ale i globalnym. Dlatego też organy stojące na straży przestrzegania i ochrony bezpieczeństwa muszą podejmować działania w taki sposób, aby zwalczać nawet pierwsze ogniska przestępczości.


Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.