Numer 12-2013

Prawo cywilne

Mariusz Śladkowski - Małżonkowie jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej.
Odrębna małżeńska współwłasność lokalu mieszkalnego jest niezwykle istotna zarówno dla samych małżonków, jak i dla osób trzecich wchodzących z małżonkami w relacje prawne. Tym istotniejsza, że prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowi często jedyny, a jeszcze częściej jedyny istotny, składnik majątku wspólnego.

Michał Mamica - Wierzyciel spadkobiercą.
Czy sąd może dopuścić rozstrzygnięcie o wierzytelności spadkowej w postępowaniu działowym, jeżeli jednym ze spadkobierców jest wierzyciel spadkowy?


Prawo karne

Zygmunt Kukuła - Kradzież z włamaniem Glosa do wyroku SN z 23 kwietnia 2013 r., V KK 280/12, Lex nr 1314495.
1. Nie jest możliwe uznanie za kradzież z włamaniem zachowania, w którym dopiero po przełamaniu zabezpieczenia powstał u sprawcy zamiar zaboru rzeczy; w takim bowiem wypadku włamanie nie może być uznane za środek wiodący do dokonania kradzieży. 2. Dokonanie włamania do zamkniętego pomieszczenia w innym tylko celu niż kradzież znajdujących się w nim rzeczy i dopiero następnie dokonanie ich zaboru, nie wypełnia znamion przestępstwa określonego w art. 279 1 kk. Zachowanie takie może wypełnić dyspozycję unormowań zabraniających niszczenia mienia (pokonywanych zabezpieczeń) czy naruszenia miru domowego oraz stanowi zwykłą kradzież ? traktowaną w zależności od wartości zabranej rzeczy jako przestępstwo lub wykroczenie


Prawo administracyjne

Maja Sujkowska - Wymagania stawiane wykonawcom - nowelizacja prawa zamówień publicznych cz. 1.
Czy nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lutego 2013 r., a w konsekwencji także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wpisuje się dotychczasowy trend zmian przepisów ułatwiający przedsiębiorcom uczestnictwo w procesie zamówień publicznych? Okazuje się, że obecna regulacja, oprócz ewidentnie korzystnych zmian, z praktycznego punktu widzenia powoduje również potencjalne zagrożenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.


Prawo międzynarodowe

Robert Pakla - Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu jako fundament europejskiego prawa pracy na przykładzie Spółdzielni Europejskiej..
Partycypacja pracownicza jest charakterystyczną cechą Spółdzielni Europejskiej. SCE nie może zostać zarejestrowana, jeżeli nie zostaną ustalone zasady zaangażowania pracowników. Coraz powszechniejszy we Wspólnocie jest pogląd, że udział pracowników w zarządzaniu stanowi jedno z podstawowych praw człowieka w dziedzinie społeczno-ekonomicznej. Adaptacja instytucji SCE na grunt polskiego prawa zaowocowała przyjęciem europejskich rozwiązań dotyczących partycypacji pracowniczej w ustawie z 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej.


Z prac Komisji Europejskiej

- Prawo do adwokata.
Po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, formalnie przyjęto wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zagwarantowania prawa do skorzystania z porady adwokata wszystkim obywatelom UE, wobec których wszczęto w postępowanie karne. Jest to wynikiem głosowania Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia dyrektywy, które odbyło się 10 września br.

Adres redakcji:

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20
tel./faks: 22 826 24 36, 665 205 746
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny

Teresa Konarska,
tel. kom.: 665 205 746

Sekretarz redakcji

Małgorzata Pomianowska,
tel. kom.: 608 016 128

Opracowanie graficzne; skład:

LOGO Skład Komputerowy
Paweł Pomaski, [email protected]

Druk i oprawa:

Zakład Poligraficzny BiS,
Warszawa, ul. Ciszewska 17, tel./fax 22 826 29 62

Reklama i prenumerata

tel. kom.: 500 015 074, 665 205 746

Wydawnictwo In Plus

00-389 Warszawa,
ul. Smulikowskiego 1/3 lok. 20,
tel./fax 22 826 24 36

Prenumerata redakcyjna:

kwartalna - 96 zł; półroczna - 192 zł; roczna - 384 zł
Skorzystaj z Formularza zamówienia.

Informacja dla autorów:

Do przesyłanych materiałów prosimy dołączyć zdjęcie (10 x 15 cm, 300 DPI) oraz krótką informację o autorze, razem z telefonami kontaktowymi. Sugerowana objętość artykułów - do 20 tys. znaków, tj. około 10 str. Publikowane materiały nie mogą być kopiowane w żadnej formie. Przedruk materiałów nie może być dokonany bez zgody wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i dokonywania skrótów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
© 2010 JURYSTA. Magazyn Prawniczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kreacja: PEGAZ Studio.